اقتصاد افغانستان

Posted on at


اقتصادیکی از پدیده های مهم در یک کشور میباشد که میتواند باعث پیشرفت وانکشاف آن ملت شود.برای اینکه تمام گروپ های


جامعه بتوانند به درستی بقا یابند باید نظامی وجود داشته باشد تا آنها را از لحاظ اقتصادی حمایت کند.که این کار به عهده نظام اقتصادی است.اما متاسفانه در این اواخر اقتصاد افغانستان ضعیف شده که این کار باعث گردیده که جوانان از تحصیل باز بمانندتا بتوانند اسباب معیشت فامیل خود را معیا نمایند.ومهاجرت های جوانان به خارج از کشور به دلیل داشتن زنده گی راحت تر وبدون دردسر وهمچنان باعث  فرارمردم افغان ازناامنی افغانستان گردیده است.


 


 


 


که خود یک تهدید بزرگ برای مردم وملت افغانستان از لحاظ اقتصادی و امنیتی میباشد.وباید یاد آور شد که پیگرد های قانونی کشورهای بیگانه بخصوص همسایه شدیدا افزایش یافته ومردم افغانستان بی خبر از این قانون مهاجرت کرده وهنگامی که از طرف دولت آن کشور قبول نشوندمجبور به خودکشی شده ویا این که به افغانستان باز آمده در حالی که هیچ وظیفه ودرآمدی هم ندارند! 


 


 


وخود یکی از بزرگترین ریشه های کاهش اقتصاد درافغانستان است.وهمچنان یک دیگر از عواملی که باعث فقر اقتصادی درافغانستان گردیده سال (2014)میباشد.چون که سرمایه داران افغانستان بخاطر حفظ زندگی وسرمایه خود مجبور به مهاجرت های خارج از کشور شده اند.وتمام سرمایه و دارای خود را از افغانستان بیرون نموده اندوشرکت ها وتجارت خانه ها به رکود مواجه شدند.که سبب بیکاری افراد در جامعه گردیده وباعث شده که همه مردم بیکار شوند ودست بروی دست بگذارندومنتظر سال (2014)باشند تا بیبنند که این سال چگونه خواهد بود؟


آیا وضیعت افغانستان از این بدتر خواهد شد یا خیر؟


آیا به این همه افراد کار پیدا خواهد شد؟


آیا میتوانیم همراه فامیل خود به صلح وآرامش زندگی کنیم؟


آیامیتوانیم به چهره افغان ها یک بار دیگر خوشی را دید؟


این همه سوالاتی است که مردم افغانستان را به یک وضیعت بسیار وخیمی قرار داده ویک ترس ووحشت بزرگی را در دل تمام مردم انداخته است وهمچنان نا امنی را در افغانستان بوجود آورده که دشمنان افغانستان از این فرصت استفاده کرده وباعث پریشانی مردم بیچاره وغم دیده افغانستان میگردند.باید تذکر دادکه این وظیفه دولت است که به این ناامنی ها پایان ببخشدوزمینه کار وکسب معاش را فراهم کند تاباعث نیرومند شدن اقتصاد درافغانستان گردد.  


 About the author

160