کوچی ها چگونه زنده گی میکنند؟

Posted on at


عده از مردم در دامنهً کوه ها و صحراها و در دامن طبیعت زنده گی میکنند. به آنها کوچی گفته میشود.کوچی ها در غژدی زنده گی می نمایند. غژدی خیمه ای است که از موی بز بافته میشود. گوچی ها مالدار هستند و انواع حیوانات اهلی از قبیل: گوسفند، بز، اشتر، و قاطر را نگهداری میکنند. آنها برای نگهداری حیوانات خود به دنبال چراگاه از جایی به جای دیگر نقل مکان مینما یند.کوچی ها در فصل ها مختلف سال از مناطق گرم به مناطق سرد و برعکس آن حرکت میکنند.


در خانواده کوچی، معمولن افراد زیاد زنده گی می کنند. کار های داخل غژدی مربوط به خانم ها میشود ولی کار های بیرون از غژدی بر عهده مردان میباشد. کار های  داخل و بیرون غژدی اعضای خانواده تقسیم  شده است و هر کس و ظایف خود را انجام میدهد. به طور معمول، مواظبت از فرزندان ، دوشیدن شیر       حیوانات و تهیهً محصولات  لبنی، پختو و پز، شستن ظرف ها و لبس ها، جاروب کردن، نگداریو پاک کردن داخل و اطراف غژدی و آوردن آب از جوی یا           چشمه،و ظیفهً زنان است. البته،زنان و دختران  در تهیهً، هیزم بستن و بار کردن وسایل و برپا کردن غژدی نیز کمک میکنند.                                                             


چرانیدن و خرید فروش حیوانات ،دفا از غژدی در برابر دزدان، تهیهً هیزم و فروش محصولات  لبنی و پشم حیوانات از جمله کار های مردان آنها میباشد. 


کوچی ها غژدی های خود را در نزدیکی یکدیگر و در جای که به آب دسترسی داشته باشد، برپا میکنند. آنها برای نسبتا کوتا هی در یک محل سکونت میکنند . بعد از انکه  علو فه یا سبزه چراگاه  به اتمام رسید. دوباره کوچ میکنند و در جای دیگری  غژدی ها را برپا می کنند. آنها معمولاً دور تر از آبادی ها و مزارع  روستاییان غژدی میزنند تا حیوانات به مزارعکوچی صدمه وارد نکنند.                                                                                                                     About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160