رفتارهای والدین نسبت به اولاد

Posted on at


                                                                                                                                                           آیاتابه حال فکر کرده اید که روابط ورفتارهای والدین با فرزندان شان تاچه اندازه مفیدوتاچه اندازه زیان آوراست؟ زیرا این رفتارها هم میتواندباعث تباهی زندگی شان شودوهم میتواند از آنها افرادی موفق وپرافتخار بارآوردوبه طورکلی زندگی شان را تغییر دهد

در دین مبین اسلام مانندتمام بخش های دیگر زندگی در این مورد نیز رهنمایی های شده چنانچه اگربه قرآن کریم که رهنمایی بشریت است مراجعه کنیم خواهیم دید که خداوند(ج) روش ها ومتود های را به والدین می آموزدکه باعث مستحکم شدن این علاقه میگردد وهمچنان انسان ها را از زیاده روی کردن هم بازمیدارد

وهمچنان لقمان حکیم را به عنوان پدری حق شناس در مقابل فرزندانش و همچنان الگویی برای برای تمام پدران دنیا معرفی میکند زیرا او در تربیه اولادش تمام کوشش خود را به خرج داده ودرمقابل فرزندانش وظیفه خود رابه طورکامل انجام داده است

ودرقدم اول آنها را به ایمان راسخ داشتن به خداوند(ج) رهنمایی میکند تا بدین طریق آنها را از گناه بزرگ شرک دور نگهداردوهمچنان به آنها می آموزد که خداوند را در تمام حالات زندگی خود درگفتار وکردار و چه در وقت تنهایی حاضر بدانندتا همیشه متوجه اعمال خود باشند

وبه انها دستور داده که به زیور اخلاق مزین باشندو درمقابل سختی ها ومشکلات زندگی که همواره به ان بر خواهیم خورد صبور باشند واز یادنبرن که اگر خداوندبا آنها باشد هیچ دشمنی آنقدر توان نخواهد داشت که به مقابل آنها ایستاده گی کند

پس همیشه ار محبت بیجاه در مقابل اطفالتان خود داری کنید زیرابا این کار ممکن است زندگی آنها به طرف تباهی کشیده شودومحبت واقعی در ان است که کاری که انجام میدهید به نفع فرزندان تان باشد

 About the author

160