اعتیاد

Posted on at


اعتیاد خوی گرفتن و عادت کردن را گویند.اعتیاد شروع بد بختی وختم آرامش است اعتیاد میتواند منشه بدی وظلم وستم و فساد  در جامعه باشد اعتیاد مانند خانه ایست تاریک که تنها روزنه در آن وجود دارد ویک اشعه خورد وروشن دیده میشود وزمانی میتوان  به آن روشنی دست یافت که اراده کامل وقاطع بر خوردار باشی.این سایه تاریک وسیاه اعتیاد است که تمام جامعه ما را فراگرفته وتاریک وتار ساخته است واگر خواسته باشیم آنرا ریشه کن کنیم کاری بس مشکل است وبه تلاش همه جانبه نیاز دارد.اعتیاد مرضی است که وقتی به آن دچار میشویم دیگر نسبت به دیگران ارحامی نداریم وهمیش احساس حقارت میکنی و وجدانأ بخاطر ارتکاب گناه وظلم به دیگران ناراحت هستی اگر درست فکر کنی از زندگیت جز درد ورنج برایت چیزی نمانده است.ترک اعتیاد هم سخت است هم آسان اگر اراده داشته باشی به آسانی میتوانی ترکش کنی اما اگر حتی به فکر یک بار کشیدن هم باشی نمیتوانی ترک کنی بلکه باید جدی تصمیم بگیری و با اراده کامل به ترکش اقدام کنی. بیاییم ای جوانان به عوض اینکه به راه هوای و هوس برویم کشورمان را بسازیم و مانند ازهار زیبا کشور مان را جوان مردانه رنگارنگ سازیم و با استحصال واستحداث کشور خود را استحکام بخشیم وبا هم متفق شده وکشورمان را بسازیم.   About the author

hayedeh-nowrozi

Hayedeh Nowrozi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160