فداکاری

Posted on at


 


 


همیشه ودر همه جاانسانهای بزرگ وفداکاری پیدا میشوند  که برای نجات جان دیگرن  یا کمک به همنوعان ،جان خود را به خطر می اندازند  ونام جاویدانه به جا می گذارند.در هر کشوری از این انسانها بزرگ وافتخار آفرین بسیار دیده می شود .در کشور بزرگ ما افغانستان نیز مردان وزنان ،حتی کودکان وجوانان فداکار دیده شده است . زندگی این انسلنها سر مشق وچراغ راه ماست .


 


همسایه ما که یک شخص فداکار بود در یک واقعه آتش سوزی در خانه ما که چند روز پیش رخ داده بود .جان ومال مارا نجات داد وقتی کپسول در گرفته بود وتمام مال ها در شعله های آتش گرفتار شدند ،این همسایه شجاع وفداکار جان خود را  به خطر انداخت تمام مال های مارا نجات داد وخودش زنده ماند .اما در آتش آنقدر سوخت که داغ های سوخته گی برای همیشه بر بدنش باقی ماند .این گونه انسانها مایه افتخار ما هستند .اگرکوچه ها،شهر ها، روستاهانگاه کنید نام های فراوانی از این انسانهای شریف وفداکار را می بینید .مااین قسم انسانهای بزرگ ودوست داشتنی را احترام می گذاریم ،می کوشیم که ماهم مانند آنها فداکار  باشیم .                                            


 


سارا سادات


 About the author

160