خودرابایک تصویرذهنی خوب ببینید

Posted on at


 


تا وقتی که زندگی هست و زندگی میکنی امید هم هست این گفته کاملا درست است اما برای تحقق پذیرفتن آن لازم است که خود را لایق خوشی های زندگی بدانید با اظهار تاسف بسیاری از انسانها زندگی و خودشان را به هیچ میفروشندوخود را ازهمه چیزمحروم میکنندآن هم بخاطرمسایل بی ارزش وکم اهمیت وخود را درپرتگاهی قرار میدهند که برگشتن از آن کار مشکلیستتصویر ذهنی که ما در زندگی ازخود داریم بسیار مهم است پس از خود یک تصویر ذهنی خوب بسازیدوبگذارید این تصویر ذهنی شما رابا اعتماد به نفس به استقبال دنیا بفرستدزیرا اگرتصویر ذهنی شما از خودتان خراب باشدحتی اگربه اندازه انشتین باهوش ویا به اندازه کرستیین لوناردو مشهور میبودید ویا همه این صفات را یکجا میداشتید بازهم خود رابه چشم یک محکوم مینگرستیدوبا داشتن همه صفاف خوب هنوز برای کم ارزش نشان دادن خود دنبال بهانه میگشتیدزیرا اگر تصویر ذهنی که از خود دارید ضعیف باشد صفات مثبتی که دارید تاثیر خود را در زندگی شما از دست میدهندوشما تمام تلاش خود را میکنید که آنها رابی ارزش را جلوه دهید وبه این ترتیب خود را عذاب میدهیدپس هیچگاه از خود نپرسید که چه دارید یا چه چیز ندارید که بقیه دارند بلکه به جای آن از خود بپرسید که تصویر ذهنی شما نسبت به خودتان چگونه است چون با تصویر ذهنی خوب میتوانید امتیاز خود را بالا ببرید واز زندگی لذت ببرید


 


 About the author

160