مورچه های ترسناک

Posted on atیا مورچه های گوشتخوار


آیا تاکنون مورچه ها را دیده اید که به جز از مزاحمت ضرری دیگری برای تان نداشته و نه هم شما از دیدن آنها  احساس ترس و وحشت کرده باشید؟


آیا مورچه در زندگی ما کدام فایده هم دارد؟


 در افریقا در جنگلات آمازون انواع حیوانات و نباتات و حشرات گوشتخوار و ترسناکی وجود دارند که از آن جمله میتوان مورچه های ترسناک و گوشتخوار را نام برد ، این مورچه ها بسیار خطرناک هستند، چون آنها مانند مورچه های عادی برنامه منظم کاری ندارند و آنها همیشه در رفتار اند و هیچ لانه و مکان شخصی ندارند، البته باید گفت اندازه جسامت شان به اندازه مورچه های عادی است و لی ویژگی خاصی که در  آنها وجود دارد که با عث وحشت مردم از آنها میشود اینست که به شکل گروه های بسیار انبوه راه میروند و هر جنبنده ایکه سر راه شان قرار بگیرد در ظرف چند ثانیه فقط کالبد آن بجا می ماند، حتی یک فیل را در ظرف چند ثانیه میخورند.زمانیکه آنها از نزدیکی کدام شهر ویا ناحیه ای میگذرند، مردم آن جا محل بودباش شانرا ترک کرده و فرار میکنند، اما هنگامیکه از روی زمین های زراعتی عبور میکنند برای زمین های زراعتی مفید واقع میگردند چراکه تمام حشرات زیر و روی زمین های زراعتی را میخورند.


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160