معلم

Posted on at


معلم استاد و مربی شاگرد است. شاگردیکه از طفلی هیچ گونه نوشتن و خواندن نمیدانست، بزحمات بی دریغ معلم بر همه چیز علم و دانش پیدا کرده از ضلال و گمراهی، تباهی، جهالت توسطه همین معلم نجات یافت، راه خوشی، خوشبختی و سعادت را آموختپیشرفت و ترقی جامعه ها و دولت ها توسطه زحمات بی دریغ معلم برای شاگردان به ارمغان آورده است. معلم خود تنها برای هدایت و رهنمائی|، ذلت و زحمت متحمل شده تا که اولاد مردم در جامعه و محیط نهال مثمری ببار آیند تا دیگر اطفال بعدی هم مثل استاد خود آموزش ببیند در جامعه یک شخصی سازنده ببار آیند چنانچه که در وصف معلم صفتهای زیادی شده که از آنجمله میتوان گفته پیغمبر(ص) در این جا نقل کرد که میفرمایند:(انما بعثت معلم) بدین معنی که پیغمبر(ص) می فرمایند، من فرستاده شدم برای بشر معلمی که آنها را در  راه فلاح و رستگاری هدایت نموده و از جهل و نادانی دور نمایم
About the author

FaribaZamani

Fariba Zamani is studying in the 10th class of the Hatifi High school. Fariba Zamani is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat. Fariba Zamani has interest in reading Roman and writing.

Subscribe 0
160