برنامه ریزی فرهنگی، راهکاری برای تحقق مولفه های فرهنگی

Posted on at


:ابتدا نگاهی مختصری میندازیم به مفهوم فرهنگ و نظام فرهنگی و حوزه ای فرهنگ برای روشنتر شدن موضوع مورد نظر


فرهنگ در ادبیات علوم انسانی تعریفهای گوناگونی را پذیرفته است اما با نگاهی به این تعریف ها دربستر زمان این موضوع کم و بیش آشکار میشود که هرچه به قرن بیستم نزدیک میشویم و تمایزات مفهومی در مورد ابعاد جامعه افزایش می یابد و هر کدام به استقلال نسبی خود می رسند حوزه تعریفی فرهنگ کوچکتر می شود در حالی که انسان شناسان قرن نزدهم فرهنگ را به عنوان سبک زندگی  معرفی کردند که تعریفی غیر دقیق، گنگ و غیر کاربردی است و امروز صاحبان نظر فرهنگ را محدود به معنای مجموعه اندیشه ها، باورها و هنجار ها که نسبتا دقیق تر است می کنندحوزه فرهنگ با بستر سازی مرجع ارزشی به سایر حوزه های رفتاری و کنشی جهت می بخشد و این باعث تداوم جامعه در مسیر زمان می شود همزمان با نظام فرهنگی – در سطح کلان دارای دو کار کرد مختلف است یکی نو آوری و دیگری تداوم اجتماعی – دارای اثر و خاصیت تغییر دهندگی است که به روی نظام اجتماعی تاثیر گزار است و بدین ترتیب نظام اجتماعی را پویایی می بخشد و این موضوع با عث می شود تا برنامه ریزی فرهنگی یک ضرورت پنداشته شود به خصوص در جامعه ما که مرحله گذار طی می کند و از لفاف خارج شده و تحولات سریع، نا همگون و نا برابری راشاهد است که احتیاج به تغییرات همگون و جهت دار دارد و این امر برنامه ریزی فرهنگی را میطلبدAbout the author

FahimaMahmoodi

Fahima Mahmoodi is studying in the 12th class of the Malake Jalali High school. She is studying English in Islam institute in Herat. Fahima has interest in reading math and physics.

Subscribe 0
160