انسان موجود ناشناخته: بخش دوم

Posted on at


در این نگارش می پردازیم به پاسخ دو مسئله ای که در لینگ زیر شما می توانید ان دو را مورد مطالعه قرار بدهید


http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78421/78421


و برای تذکراین دو سوال عبارتند از


اینکه چگونه با دیگران تعامل کنیم باید بگوییم؟


چگونه سلوک های خوب و بد را از هم دیگر فرق کنیم؟ 


عمدتا در روابط با انسانها دو معیار را باید در نظر گرفت این دو معیار عبارتند از گرایش های انسانی است که انسانها به واسط این دو گرایش به دو مسیر که با همدیگر تناقض دارند سوق داده می شوند یکی به مسیر خوبی و یا نیکی و دیگری به مسیر زشتی و پستی است


موارد چون نیکی و یا زشتی از جمله موارد فلسفی بوده اند که نمی توان بصورت کامل حکم بر ان کرد که این مطلقا خوب  و یا ان بطور کامل بد و یا زشت است. اما می توان که این دو پدیده را بر اساس مصالح و منافع انسانها قیاس نموده و از همدیگر فرق کرد. و همچنان در این نگارش مقصود از خوب و بد تنها تفاوت در میزان استفاده از این دو گرایش است که معمولا انسانها در روابط که با هم دیگر دارند از این دو گرایش استفاده می کنند. به باور نگارنده تعریف خوبی یعنی داشتن مصالح و منافع مشترک که طرفین در ان راضی باشد و زشتی را به عنوان خود خواه و یا استبداد و یا سوء استفاده از رابطه به نفع خود یاد کرده است. این پاسخ برای کسانی می تواند بسیار مفید واقع گردد که تجربه از دست دادن دوست های خود دارند و در عین حال رو به یک توهم میاورند که دوستان دیروز شان با افشا نمودن رازهای شان به دشمنان امروز شان مبدل شده اند و این چنین کسان در از یک رابط ناکام رنج می برند.


 


همیشه برای دوستان و نزدیکان خود چارچوب تعین کنید و بر اساس ان با تمامی دوستان خود تعامل کنید. دقیقا که برای هر دوست خود چارچوب های متفاوت را تعین می کنید چرا که این تعین معیار بستگی به نوع رابط دارد که بین طرفین بر قرار است و در نتیجه تعین چنین چارچوب شما از بسیاری اسیب های که ممکن است بعد از قطع رابطه میان طرفین صورت گیرد جلوگیری کنید و یک رابطه کاملا موفق را تجربه خواهید کرد.


در دوستی عمدتا اتفاقات خوب و بد و یا نزاع میان طرفین رخ میدهد و این یک امر طبیعی بوده است اما کنار امدن با این اتفاقات و حل نزاع میان همدیگر از موارد بسیار دشوار است که طرفین در یک رابط متقبل می شوند


نکته ای قابل ذکر این است که فکر انسانها اساس عمل هر فرد است و این عملکرد انسانها یگانه معیار است که تعین کننده موقف و جایگاه هر فرد در یک جامعه  می باشد ودر ضمن نماینگر اعتقاد و افکار انسان در اجتماع می باشد. پس همیشه مواظب عملکرد های خود باشید چون هر عملکرد شما نمایندگی از شخصیت شما می کند 
 


نگارنده: عبدالمختار حقبینAbout the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160