زمستان آمداما!؟

Posted on at


 


از زمان های قدیم ماه قوس آغاز فصل سرما برای مردم افغانستان میباشد وتمام مردم درحال آمادگی گرفتن برای زمستان وتهیه مواد مورد ضرورت خود میباشندتا درفصل زمستان بتوانندخود را ازسرما محافظت کنند میدانیم که اکثرکشورها ازنگاه گرم کردن منازل تااندازه مشکلات شان حل گردیدهاما متاسفانه افغانستان باداشتن منابع سوخت زیر زمینی مانند گاز زغال سنگ ونفت درایام زمستان مردم از سردی هوا به شدت رنج میبرن زیرا امکانات بهره برداری وبهره گیری از این منابع رادراختیار ندارندواطفال زیادی در فصل سرما به دلیل نبود امکانات گرمایشی جان خود را از دست میدهنداکثر مردم ما به زمستان کشورهای دیگرغبطه میخورند واین یکی از بزرگترین آرزوی آنهاست که آیا میشود مردم کشورماهم درایام زمستان از سردی هوا رنج نبرن ولا اقل اطفال شان در داخل خانه از سرمای زیاد مریض نشوندوتاهنوز اکثر افغانها مجبور اند به خاطر گرم کردن خود درخانه های شان صندلی بگذارند البته تهیه مواد سوختی هم کار دشواریست به طور مثال چوب که در این روز ها قیمت آن نیز بالا رفته است واکثر مردم قادر به خرید ان نیستنداز طرفی برق ما هم متاسفانه از کشور های دیگر وارد میشودوبه آن اندازه نیست که نیاز مردم را از ناحیه برق رفع نماید ومردم ما مجبور اند که به همان شیوه های چندین سال قبل به صورت بسیار ساده زندگی کنندAbout the author

160