سهم زنان در روند اموزش و پرورش در یک دهه ی اخیر

Posted on at


                                          

درازنای تاریخ وضعیت زنان در افغانستان توام است با فراز و فرودها و افت وخیزهای بیشما ر .زنان در فعالیتهای اجتماعی در مقطع های مختلف نقشهای متفاوتی داشته اند چگونگی سهم این قشر در جامعه ی ما بستگی به برنامه های اموزشی و دخالت انها در روند اموزش و پرورش داشته است چنان که در هر مقطع به همان میزان که شمولیت انها در نظام اموزشی بیشتر بوده سهم انان نیز به همان تناسب برجسته و قابل توجه بوده است .  

                                                                                                                                                                                                                                              در میان این همه فرصت ها و چالش ها شکست ها دستاوردها ازادی و سرکوبها در یک دهه اخیر فرصت خوبی فراروی زنان در کشورمساعد و دست دادنی شد دروازه های معارف به روی دختران افغان گشوده شد . روند اموزشی جدید و نصاب نسبتا مدرن در اختیار نظام معارف ما قرار گرفت اولیای امور و مربیان متعهد به تربیه و پرورش سالم زنان به گونه ی گسترده ی ان دست به کار شدند و در نتیجه می توان گفت که این تلاشها پوشش چشم گیر داشت و روند سواداموزی زنان دست کم پایه گذاری شد. 

 

                                                                                                                                                                                                           سال های  نخستین روند اموزشی سرتاسری بخش نسوان در کشور توام با چالش های فراوان بود وبا گدشت زمان ودرجریان کار این اصل مهم  چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی تغییر  بنیادین کرد و برای نخستین بار و به گونه ی گسترده افغانستان پس از یک مدت دراز و انقطاع تاریخی در زمینه ی تحصیلات زنان شاهد ورود دسته های زیادی از دختران در دانشگاهها بود فارغان مکتب ها در ازمون سرتاسری شرکت کردند  ودررقابت فشرده و حاد توانستد توانایی و صلابت خود را به عنوان انسان های صاحب اندیشه و کمال ثابت کنند .

                                                                                                                                                                                                         حال که در پایان این دهه ی  درخشان (به لحاظ سهم گسترده ی زنان در نظام های  اموزشی )قرار داریم هزاران دختر جوان در معارف و هزاران تن دیگر در زمینه ی فراگیری تحصیلات عالی در دانشگاه ها کشور به درس اموزی و دانشجویی پرداختند .                                                                                   در این میان به گونه ی تدریجی سکتور  خصوصی  بخش تحصیلات عالی نیز زمینه ساز جذب تعداد زیاد دختران شده است که در جای خود از جهت بالا گرفتن رقم سواد  اموخته گان زن حایز اهمیت است کنار رفتن خرافات و باورهای ناپسند(اینکه زنان حق اموزش ندارند  )  کم کم زمینه ساز  ورود د ختران ولایت هااطرا ف به داشگاه ها شد در حدی که خانواداه ها ی افغان حال به راحتی در حمایت  دختران شان برای ادامه ی تحصیل از هیچ نوع تلاشی دست بردار نیستند و حتا (با وجود لحاظ فرهنگی و اجتماعی )دختران شان را اجازه میدهند که در صورت کامیاب شدن به دانشگاه های داخل و خارج از ولایت  تا به درسهای شان دوام دهند. 

                      اکنون هزاران دختر در دانشگاه  کابل در کنار پسرها درس میخوانند و حتا درخشش استعداد انان در بسا موارد بهتر و بیشتر از پسران است تعداد زیادی از این رقم را دختران ولایات اطراف تشکیل میدهد که در خوابگاه مرکزی زندگی میکنند  این دختران در گفتگوهای دوستا نه چنین گفتند              فلورانس دانشجوی دانشکده ی ساینس میگوید که:"  مصونیت امنیتی بخش خوابگاه دختران را رضایت بخش توصیف کرد و گفت  که تا اکنون از لحاظ امنیتی هیچ تهدیدی مانع دوام درس هایمان  نمیشود و با رفتار نرم و خوب استادان و مربیان خود در فضای امن به درس خود ادامه میدهیم .                                     خاطره رحیمی دانشجوی دانشکده ی زراعت به مصونیت امنیتی در خوابگاه تاکید کرد ولی روند تغذیه را به باد انتقاد گرفت و گفت از دولت میخواهم درزمینه بالا بردن کیفیت غذا در خوابگاه توجه جدی داشته باشند .

                                                                                                                                                                                             دستاوردهای یک دهه ی اخیر درزمینه ی اموزش و پرورش در بخش زنان چشمگیر و ستودنی است با این وجود توجه در این بخش مهم و اساسی میتواند زمینه های بقای افغانستان و توسعه ی این کشور در سکوی بالاتر از امروز را ضمانت .کند

                                                  

                                    احمدی  حسینا

                                About the author

hasinahamadi24

hasina hmadi one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 254
160