بازی روزگارچیست؟

Posted on at
هر کس بازی و تفریحی را دوست دارد و خوش دارد که بعد از هر کار مشکل  و یا کار مغزی برای چند دقیقه تفریح نماید و به بازی را دوست دارد که به آن مهارت دارد و به بازی را دوست ندارد که در آن علاقه نداشت باشد و همین گونه زندگی با انسان ها در بازی و مجادله است و انسان را همیشه در بازی های گونا گون قرار میدهد.شما اگر در بازی زندگی استادی و مهارت پیدا نمودید به جای این غم ها و تاسف های بیهوده که میخورید از این بازی لذت فراوان خواهید برد و اگر در بازی امروز زندگی میبازید درحقیقت تقصیر از شماست که به درستی به این بازی پی نبرداید زیرا هر بازی دارای قواعد کلی و به تمرین زیاد ضرورت دارد.


بازی کن زندگی هم مثل شطرنج بازی باید قواعد بازی زندگی را کاملا بیاموزد و هر چه بیشتر مشق و تمرین کند واز هزاران بار خبط و اشتباه کردن و باختن نترسید تا آزموده و مجرب بشود و بتواند حوادث گذشته و حرکات آینده را در آئینه خاطر ببیند آن وقت است که با ذوق و نشاط استادی در پشت صفحه شطرنج روز.گار بنشیند و از هر حرکتی به سوی موفقیت می رود از آن دانه را نصیب خود کرد و لذت ببریدلیکن تمام این گونه خواست ها در زندگی اززحمت و کار انسان بوجود میاید یعنی نمیتوانیم که بدون کار و پیکار در زندگی موفقیت را بدست بیاوریم پس در زندگی بدست آوردن و کوشش نمودن برای موفقیت راه درست را انتخاب کردن است .


لیکن همان طور که می دانیم اگر قواعد کلی بازی زندگی را نمیدانیم ولی حوادث و اتفاقات زندگی قابل شمار نیست و بیرون آمدن از چنین حوادث بدون کار و زحمت ناممکن است ولی در زندگی هر روزی که مگذرد اگر لذت در آن باشد روح بشتر و با نشاطتر میگردد و بدون صحت و تعادل عقلانی و اخلاقی که مایه سعادت و آسایش است از دست می رود.


البته به یک نکته مهم توجه را جلب مینماید اینست که هر چیز آسانی زود بدست میاید در حقیقت از چشم میفتاد و از بین میرود و انسان به آن توجه ندارد و بالای آن به اندازه یک سر سوزن هم توجه نمیشود و همه اینکه در آن لذت هم وجود ندارد.اما هر چیز که مشکلتر و به رنج درد بدست بیاید در حقیقت آن چیز با ارزش تلقی میگردد  لذت بشتری دارد


در بازی زندگی نیز باید متوجه این نکته باشیم که اگر دایم در هر کار موفقیت بدست بیاورد و بتواند از هر چیزبدون کدام لذت بدست بیاید مانند شخصی میباشد که در زندگی عقب مانده است و نتوانست است که در زندگی چیز را بدست بیاوردپس در این که برای کامیابی و استفاده از زندگی باید در بازی و مبارزه حیات شرکت کرد و آنچه که از دیدگاه او مهم تلقی میگردد توجه نماید و در این بازی موفقیت را بدست بیاورید و از دشواری زندگی نباید شکایتی داشت باشیم و مخصوصا هر بازی زندگی انسان را مجرب تر و با تجربه تر و موفق تر میسازد.


و همین بازی زندگی است که انسان را با وقار تر و مجرب تر میسازد و میتوانیم که به صورت بهتر و با تجرب بسازد و شخصیت انسان را در جامعه به نام نیک یاد مینمایند.


نویسنده عبدالقهار کبیری About the author

160