به وجود آمادن ظروف چيني

Posted on at 


به چه منظور ظروف چيني به وجود آمدن؟؟؟


زمانيكه مردم كم كم مدرن و مترقي گرديدند ياد گرفتند كه ظروف بسازند و از آن استفاده نمايند، ابتدا از ظروف گلي كار ميگرفتند ولي اين ظروف به زودي سوراخ ميشدند و ميشكستند، اما بعد ظروف چوبي به ميان آمد كه در اثر استفاده متداوم آن پوسيده و و مزه ولذت غذا را از بين ميبرد، اين بود كه براي اولين مرتبه  در همان عصر و زمانه هاي قديم در مصر باستان مردم توانستند بجاي ظروف گلي و چوبي، ظروف  چینی را اختراع نمايند و بعد دانستند كه ظروف چینی به ندرت بهتر است از ظروف گلي و چوبي مخصوصا كه هم مزه غذا را حفظ كرده و هم بسيار زيبا نيز و قشنگ نيز بود.ولي ابتدا به رنگ سفيد بود كه بعد ها توانستند به رنگ هاي مختلف ظروف را زيباتر سازند تا اينبود كه اينوع ظروف بسيار مشهور گرديد تااينكه فراعنه ها بجاي ظروف طلائي و نقره اي دربارشان از ظروف چینی استفاده كردند كه بعد ها مردم مصر باستان توانستند اشيايي بسيار زيبا تزئيني مانند موره، گلدان و انواع و اقسام اشيايي تزئيني براي خانم ها و مردان و خانه ها بسازند.


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160