نگاهی به سیاست های اقتصادی

Posted on at


در زمانی  که زندگی میکنیم سوالات مبنی بر کارا بودن کدام یک از نظام های اقتصادی که در نتیجه اهداف اقتصادی یک نظام در زمان معین بدست آمده و رفاه مردم بهتر شود فراگرفته است اصولآ این سوال به سه شکل مشخص از نظام های اقتصادی راجع اند. نظام بازار آزاد ، نظام اقتصاد متمرکز و نظام مختلطاین بحث ما کاملآ از بحث هایی که کدام نظام خوب تر و بهتر است فاصله دارد. من به یک بعد کوچکتری میپردازم که در جای خود دارای اهمیت فوق العاده میباشد. و آن عبارت از طرز بر خورد و کنترول فعالیت های اقتصادی از جانب حکومتچنانچه در هر یک از نظام های نام برده که وجود نظام سیاسی حکومت زمینه ساز وجود نظام اقتصادی جامعه میباشد. و به نسبت تداخل حکومت در فعالیت های شکل نظام از بازار آزاد متمایل به نظام متمرکز میباشد با مفهوم معکوس آن با عمیقترین تداخل حکومت در فعالیت های اقتصادی رول بازار خود را کار حداقل بوده مسول موثریت اقتصادی حکومت میباشد و با حداقل تداخل حکومت رول کاریابی بازار بیشتر بوده مسولیت حکومت در قبال موثریت سوق داده نتیجه های کمیی در نتیجه فعالیت  های سکتورخصوصی بوجود میآیند. این سیاست های اقتصادی که حکومت صرف بدان وسیله با بازار ارتباط بر قرار کرده اند ویا سیاست های اقتصادی عبارت از شرح اهداف مشخص اقتصادی حکومت میباشند که بوسیله ابزار مشخص طراحی شده توسط حکومت امکان پذیر بوده ، به منظور هرچه فعال ساختن روند رشد اقتصادی به میان میآیند. سیاست های اقتصادی درعمق نظام اقتصادی ، زیر بنای امکان فعالیت های اقتصادی را به سکتور خصوصی به میان آورده پوشش حقوقی آن فعالیت هارا تامین میکندAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160