عملات انتحاری در افغانستان

Posted on at


عملات انتحاری درافغانستان افزایش عملات انتحاری در افغانستان وولایت آن سبب پریشانی دولت افغانستان ومردم غم دیده این سرزمین شده است.انتحاریها نه تنها دولت مارا بلکه مردم این کشور رابه سوی ناامیدی سوق میدهد.ومردم غم دیده این کشور را به ناله وفغان در میاورد.وباعث از دست دادن عزیزان آنها میشود.عملات انتحاری توسط افرادی صورت میگیردکه آنها هنوزهم احدهای مسلمانی دارندومیگویند.که ما خارجی ها را به کشور خود نمیخواهیم چونکه آنها

کافر هستند.بلی همان کافران هستند. که کشور را از دست شما که بخاطر از بین بردن مردم خود.دست به هرنوع کار خلاف میزنیدآمدن.آنکسی که خون

برادرمسلمان خود رابه زمین بریزد.مسلمان گفته نمیشود.ودرهیچ کلام وحدیث انتحاری از جمله فداکاری به حساب نمی آید.چون ریختن خون بی گناه یک

برادرمسلمان یک گناه کبیره است.وخداوند بزرگ افرادیکه مرتکب چنین عمل میشوند هیچگاه نمیبخشد.انتحاریها ناامنی را به وجود میاورد.کسانیکه انتحاری

میکنند ومیگویند .که ما مسلمان هستم آیا یک مسلمان اینطوریک کار را انجام میدهدکه در یک مکان مقدس مانند مسجد داخل شود وافرادیکه به خاطرعبادت خداوند آنجا رفته اند.موردعملات شوم خود قراربدهد..جان صد بی گناه را بگیرد.آیا شما میدانید.که با عملات انتحاری که شما انجام میدهید چند خانه بی سرپناه

وچندطفل یتیم میشوند؟واین کار سبب تباهی زنده گی یک طفل میشود.انتحاریهاسبب ازبین رفتن افرادویاهم سبب فلج شدن آنها میگردد.آیاشما افغان نیستم ودربرابرمردم ووطن خود کدام مسولیت ندارید؟پس چرا به این کارها خاتمه نمیدهید.ونمی آید که دست به دست هم داده ش خود رایک کشور درحال مترقی بسازیمAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160