نیکی چیست ؟

Posted on at


 نیکی یکی از صالح ترین اعمالی است که خداوند متعال برای بنده گانش هدیه داده است.وآنها را به نیکی واحترام امر نموده است. نیکی یکی از زیباترین واژه های میباشد که انسان را به اهداف ومقاصدش هم از نگاه دینی وهم از نگاه اخروی میرساند.نیکی چیزیست که موجود بشر رایاری میبخشد تا به بالاترین مقام انسانیت برسد.


نیکی ونیکوکاری به چند بخش تقسیم شده


1- نیکی با خداوند


2- نیکی با پیامبر وقرآنکریم


3- نیکی با والدین


4- نیکی با دیگران


1- نیکی با خداوند (ج)چیست؟


نیکی با خداوند متعال یعنی اینکه به آن ایمان داشته باشد.واز اوامر او پیروی کنیم واز آنچه نهی کرده دوری نمایدوهمچنان بداند که الله متعال بی نیاز است واز قدرت آن آگاه باشد.یعنی این که بفهمد هر کاری را که خداوند (ج) بخواهد میتواند انجام دهد.وبه کسی ویا کدام شی احتیاج نداردو او همیشه جاویدان است وهر آنچه درآسمان وزمین است از آن اوست.ومطابق فرمان خدا(ج) حکم براند چنانچه خداوند(ج)میفرماید کسی که طبق فرمان من حگم نراند 1- کافر 2- ستمگار 3-فاسق است.


 2- نیکی با پیامبر وقرآنکریم


نیکی با پیامبر اینست که به آن اعتقاد داشته باشد وبه آنچه که خداوند (ج) برای آن نازل نموده ایمان داشته باشد وآن را قبول نماید.و از سنت حضرت محمد مصطفی پبروی کند وهمچنان به قرآنکریم نیز اعتقاد وایمان داشته باشد.و گفته های آنرا به زندگی خود پیاده نماید وبه آن عمل


کند.


3- نیکی با والدین


نیکی با والدین یکی از شایسته ترین کار ها میباشد که الله تعالی به آن زیاد تاکید نموده و انسان را به آن امر مینماید ونیز نیکی به والدین را بعد از عبادت خود قرار داده و میفرماید (بالوالدین احسانا) یعنی این که به پدرو مادر خود نیکی نمایید. و با آنها را طور رفتار نمایید که حتی یک کلمه اف هم به آنها نگویید.وهمیشه به آنها خدمت ویاری کنید چرا که آنها شما را به هنگام که کوچک بودید کمک نموده اند ودر حالی که چیزی را نمیدانستید به شما تعلیم داده اند.و هنگامی که آنها به کمک شما نیاز داشتند پس به آنها کمک نمایید وآنها را تنها نگذاریدوهمش بکوشید تا دل پدر ومادر خود را بدست آورید چراکه! وقتی پدرو مادر از انسان ناراضی بود خداوند(ج) از انسان ناراضی است و زمانی که خداوند(ج)از انسان ناراضی باشد انسان نمیتواند به موفقیت نایل آید.
4- نیکی با دیگران واجتاع


نیکی بادیگران واجتماع باعث میشود تا انسان در جامعه به یک مقام بالای برسد.چنانچه نیکی با همسایه،اشخاص یتیم واقوام باعث میشود هم پیش وجدان خود خجل نباشد وهم زمانی که به کدام مشکلی بر میخورد به خوبی بتواند به همکاری دیگران آنرا به زودترین فرصت حل نماید.وقتی که انسان با لطف خوش همراهی دیگران رفتار میکند وبه آنها احترام میگذارد سبب میشود که به قلب دیگران به خود یک جایگاه خاصی را پیدا نماید.وهمین باعث میشود که همه مردم آنرا دوست داشته باشند.

About the author

160