حشره نوراني به نام كرم شب تاب

Posted on atاين حشره اگر ماده است، رنگ قهوه اي روشن دارد و شبيه كرمي است به طول 1/5 سانتيمتر، و در صورتيكه نر باشد برخلاف ماده بال دارد و شب ها پرواز ميكند و طولش كمي بزرگتر از ماده بوده به رنگ كرمي سير است.


                              


اين حشره به نور مخصوصي كه از ماده پخش ميشود جلب ميگردد. كرم شب تاب ماده معمولا روي علف ها، درختچه ها و يا سطح خاك قرار ميگيرد و در تاريكي با نوري كه از زير شكمش مي تابد نه تنها براي كرم شب تاب نر، بلكه براي ساير جانواران و انسان نيز مشخص مي گردد.


                              


البته توليد نور در كرم شب تاب هميشگي نيست، و نوع ماده يا نر آن مدت چند ساعت از شبانه روز (مخصوصا شب ها) به اختيار خود نور پخش مي كنند. درخشندگي كرم شب تاب نر كمتر از ماده است. دستگاه توليد نور يك طبقه سلول است كه روي شكم جانور قرار دارد وسطح آن به وسيله پوست به رنگ پوشانيده شده است.


       


در اين سلول ها موادي قرار دارد كه هر گاه حيوان بخواهد، مي تواند آنها را به آرامي با آكسيجن تركيب دهد تا نور سرد پخش نمايد. اين پديده در فزيك (لومي نسانس) ناميده مي شود. كسي نميداند، چرا كرم شب تاب نور پخش مي كند، برخي از محققان عقيده دارند، اين نور فقط براي شناساندن نوع نر و ماده ي آن به يكديگر است. بعضي ها نيز نظر مي دهند، كه شايد اين نور برخي از حيوانات را كه قصد جان آنها را دارند مي ترساند، و آنها را حفظ مي كند.


با تشكر


نويسنده : عمر زبير حميديAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160