مادر

Posted on at


روز جهانی مادر 24 جوزا در افغانستان همه ساله تجلیل میگرد وهمین طور در ممالک جهان  با نظر به فرهنگ خاص خود از روز مادر تجلیل میکند از مقام والای مادر، با تقدس این روز هر پسر و دختر با تحفه های ارزش مند روز مادر را تبریکی میدهد. مادران غم دیده و ستم کشیده که سال ها روز ها شب ها را با مشکلات گوناگون صبح کرده تا فرزند اش روی مشکلات را نبیند تا او یک شخص سالم، عالم که صبا روز بر خود و جامعه خود یک نمونه باشد خیر اش را در زندگی همه ببیند مادر انظار اش را دارد، از مادر هرچه بگویم باز هم کم است، مادر عزیز خوبی ها و زحمات که کشیدی ما در تمام زندگی و عمر خود ادا کرده نمیتوانیم، مگر آرزو مادر چی است به جز فرزند صالحی که بر جامعه تقدیم کنددر ادامه مطلب خود مخواهم چند کلمه باز هم یادآور شوم چون خشونت علیه زنان و مشکلات نهایت زیاد و غیر قابل تحمل که دیده و میکشد با خود میگویم ای کاش بتانم کار کرده برشان یا حد اقل از حقوق خود برخوردار واز  خشونت ها جدآ جلوگیری گیری شود، در شرایط فعلی از فامیل های بسیار اندک است که از روز مادر تجلیل میکند، چرا که آن قدر مشکلات و خشونت ها را دیده و دارد که روزاش یاد رفته است درگیر و مبارزه با مشکلات روحی، جانی، درد اولاد این همه جارو جنجال های زندگی مادر عزیز میکوشد تا فرزند اش روی تاریکی و ناامیدی و ظلمت را نبیند، مادران است که در سخت ترین و دشوارترین شرایط فرزندان خود را نگهداری و از آنها پرستاری مینمایدشب ها بیدارخوابی نموده نمی خواهد لحظه اولاد اش گریان داشته باشد و نارامی کند و در تربیه اولاد خود تکالیف و زحمات زیاد را متحمل میشود که خدا کند ما برای شان یک الگوه باشیم در جامعه آن خوبی ها و زحمات و مشکلات را که دیده از راه درس و تحصیل  خدمت در جامعه به عنوان یک شخص عالم و دانا و گرفتن دست و دلش را همیشه باخود و درزندگی خود داشته باشیم و سایه اش و دعایش همیشه و در تمام عمر سر ما باشد، مادر است که بیک دست گهواره را می جنباند و به دست دیگر جهان را


 


طفل های که در آغوش گرم مادر پرورش میابد و نوازش میبیند و از همه چیز بی خبر است که در ماحول آن چی میگذرد چنانچه درین باره گفته است. طفلی و دامان مادر خوشبهشت بوده است تا به پای خود روان گشتم سرگردان شدم، این یک واقعت است وقتی طفل در دامان مادر لبخند می زند دل مادر باغ باغ میشود و از نوازش های پرمهر مادر بهترین بهشت برای طفل نوزاد است، حال بیاید بنگریم که مادر چقدر مهربان است و بر ما حق دارد تا از روز مادر به شایستگی لازم تجلیل بعمل آورده اگر توان تحفه نباشد حد اقل با دسته گل زیبای تبریک بگویم تا رنجها و زحماتیکه در تربیه ما بخرج داده است لا اقل تخفیف داده و از حقوق که بر ما دارد یک فیصد آنرا بجا کرده باشیم
 


 


 


نویسنده: سیر حکیمیAbout the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160