انکس فلم او د افغان ځوانانو نقاشی هنر

Posted on at


په تیره اونی د کامپیوټر ټولکی کی د زده کوونکو لپاره انکس فلم حساب جوړ شو. دوی دغه حساب یی د tumblr ,twitter , facebook , linkedin , او gmail  خپلو اجتماعی شبکو سره یوځای کړلی. ځینی قاعده په تازګی په انکس فلم کی رامنځته شوی دی چی کولی شی د زده کونکو بلاګ لیکلو کیفیت پورته وړلو ته موثره اوسی. او ځینی زده کوونکو د یو سلسله ستونزو سره د خاصه امتیاز برخه کی مخامخ شوی دی او ځینی قاعدی لکه لینک ورکول مهمو کلماتو ته ورته درس ورکړل شول.


 


او هم افغان سیتادل شرکت د نقاشی او رسامی هنری ټولکی یی برګزاره کړل او هغه زده کونکی چی د دغه هنر سره مینه لری او غواړی چی د څو ساعت درسی سره خپل مهارتونه په دغه برخه ډیر کړی او نوی لاری د خپل هنری ظرفیتونو لپاره ولری ګډون ونیسی. د دغه ټولکی په ادامه پسی په راتلونکه اونۍ کی د بلاګ لیکلو نوی ټولکی پیل کیږی چی یو شمیر ډیر زده کونکو په دغه ټولکی کی نوم لیکنه کړی ده.


افغان نجونی او زده کوونکی د انکس فلم جوړولو سره کولی شی داچی هم پیسی لاسته راوړی او هم هغه شی چی په خپل فکر کی یی لری نورو ته منتقله کړی. او د هغه تجربو او پوهو سره چی په ژوند کی د هغو سر مخامخ شوی دی نور ته یی ووایی او هم کولی شی هغه شیان چی نور زده کوونکی یی په ګډون کښیدی وکوری او ډیره ګټه ورنه واخلی.بلاګ لیکنه او نور پروګرامونه چی په ښوونځیو په لاره اچول شوی وو زده کوونکو ته ډیر موثره وو چی یو لوی وخت د دوی استعدادونو او آشکار کولو ته په مختلفو برخو کی وو.


افغان سیتادل شرکت د دغه ډول پروګرامونو په لاره اچولو سره د افغان نجونو او ښځو لپاره٬ یو لوی او ارزښناکه سهم یی د ټکنالوجی او پوهی برخه کی لوبولی دی. اوس نجونی په هرات او کابل ولایاتو په راحته توکه کولی شی د اجتماعی شبکو سره لاسرسنه ولری او د پټو پوهی ذخیرو نه په دغه سایت کی ګټه ونیسی.اوس ټول دغه آسانتیاوی چی د افغان سیتادل نرم افزار شرکت٬ انکس ښځی او انکس فلم له خوا نه د نجونو لپاره مهیا شوی دی٬ یو شمیر ډیر افغان نجونی زده کونکی په دغه نیږدی راتلونکه کی د دغه پراخه پروګرام سره به یوځای شی. About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160