چگونه میتوان همیشه جوان بود

Posted on at


 


چرخه زندگی انسان از زمانی که بدنیا می آید تازمانی که میمیرد یک چرخه طبیعیست اما شادی غم شکست موفقیت وخلاصه چگونه زندگی کردن دراختیارخودانسان است وزمانی که درسنین نوجوانی هستیم بیشترین شورونشاد را داریم ورفته رفته این شور ونشاط در زندگی ما ازبین میرود


اما با بعضی راهکار های ساده میتوان شور ونشاط جوانی را طولانی ترکرد از آنجای که وجود انسان از دوحقیقت یعنی جسم و روح سرچشمه میگیرد وبرای رسیدن به آرامش وخوشبختی ایجاد تعادل بین هردو بعد ضروریستوبایدهمان گونه که به سلامت جسم توجه میکنیم وبه ان اهمیت میدهیم  به سلامت روح نیز توجه کنیم واگرمیخواهیم شور ونشاط دایمی در زندگی ما باشد باید هم به تقویت جسمی خود توجه کنیم وهم متوجه  سلامت روحی خود باشیمبسیاری از افسرده گی و احساسات منفی که بعضی انسانها در زندگی خود به آن دچار میشوند به علت نداشتن انگیزه به خاطر زندگی کردن است و داشتن انگیزه ارتباط مستقیم به داشتن هدف دارد پس هرگاه ما از یک جهان بینی خوب برخوردار باشیم وبرای خود در زندگی مان هدف و انگیزه داشته باشیم وتمام زندگی مان را صرف رسیدن به انها کنیم قطعا از شور ونشاط زیادی در زندگی مان برخوردار خواهیم بودپس اگر از دنیا واز خود یک شناخت درست داشته باشیم وان را جایگزین افکار پوچ وغلط مان کنیم به مرحله خواهیم رسید که دیگر کسی قادر به ناراحت کردن مان نباشد واز شور ونشاطی برخوردار خواهیم شد که تا پایان زندگی همراهمان باشدAbout the author

160