د افغانستان غوره اتلان ډیر ژر به د ډیجیتالی زده کړی نیرو او اجتماعی رسانو سره به یوځای شی

Posted on at

This post is also available in:

!د افغانستان غوره اتلان

هو٬ ډیر به جالبه اوسی او لومړۍ ځل دی چی د په اړه یی اوری. د هغه هیواد واقعی اتلانو لټول چی څو کاله یی د خشونتونواو سختیو او ډیرو جګړو تجربه کړی ده ورته به ډیره جالبه اوسی او په عین حال کی ډیر غمناګه. دغه د افغانستان غوره اتلانو لټولو پیله او نړی ته به یی پیږندنه اوسی.

په دقیقه توکه یی په یاد لرم٬ کله چی ماشوم وم زورو زما غوره اتل وو. هغه زما کارتونی په زړه پوری شخصیت وو. تل غواړم چی هغو غوندی اوسم٬ هغه یو عادی سړی مګر قوی او چټکه وو او د غریبه خلک نه یی دفاع کوله. 

د افغانستان دریو پیړیو جګړو کی٬ ډیر اتلان ول چی ووژل شول  او یا هم تر اوسه په ورکه توکه ژوند کوی٬ مګر اوس د دوی د پیدا کولو او معرفی کول یی نړی ته دی. انکس ښځي بنیاد او وانکس فلم شبکه دغه وخت یی د افغانستان زده کونکو ته فراهم کړی دی.

ترڅو چی د دوی قصو او خاطرات لیکلو سره دغه ډول اتلان جوړ کړی. دوی د افغانستان اتلان د کارتونی شخصیت په توکه او د انځور په کار وړلو سره یی د هغوی په اړه٫ خپلی ډیجیټالی او اجتماعی رسانو توانایی ګانی معرفی کوی.

کله چی د هرات ښوونځیو ته د دغه پروګرام معرفی لپاره تللم٫ د زده کوونکو مینه می د دغه پروګرام سره ولیدله. ډیر زده کونکی آمریکایی غوره اتلانو سره آشنا ول او هغوی یی خوښ درلودل. دغه پروګرام یو وخت یی فراهم کړلو ترڅو چی خپل نظرونه٬ هیلی او واقعیتونه ولیکی او د نړی سره یی په ګډون کښښدی.

 

 

:دغه یو شمیر رسامیانو د افغانستان زده کونکو دی 

.منتظره یو ترڅو چی ډیر ژر د افغانستان غوره اتلان ووینوAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160