سیلاب چی است وچی گونه می توان از جریان آن به شکل موثر استفاده کرد

Posted on atهرگاه آب دریا ها به شکل غیر مترقبه از اندازه طبیعی آن زیاد شود می گوئیم که سیلاب واقع شده است.واقع شدن سیلاب عوامل مختلف دارد که مهمترین عامل آن بارندگی های شاور یا بارندگی تیززمین های خشک وعدم پوشش گیاهی در سطح زمین تشکیل میدهد.یکی از راه هی که میتوان از اب سیلاب به شکل موثر آن استفادهکرد. عبارت از ساختن سدها یا بند های خاکی درروی سطح زمین در مناطق دشت و کم اب است. در کشور عزیز ما افغانستان مانند فراه-نیمروز-اندخوی-دولت آباد-قرقین وامثال آن آب باران وسیلاب را دربند های خاکی به شکل ساده و ابتدائی ذخیره میکند ودر طول سال از آن در آبیاری ونوشیدن انسان ها وحیوانات استفاده می شود.قابل یاد آوری است اینکه بستن بند ها وذخیره نمودن آب از قدیم دروطن ما مروج بوده چنان که بند سردی و بند سلطان در وردک وغزنی از قدیمترین بندها در وطن ما می باشد هم چنان بند کمال خان در هرات-بندچک وردک-بند کجکی-بند سروبی-بند درونته-بند ارغنداب وامثال آن که آب فراوان را در آن ها ذخیره ودر آبیاری استفاده می کنند. اما یکی از تکنیک های جاری ساختن آب های زیرزمینی به روی زمین واستفاده از آن حفر کردن کاریز ها وچاه ها می باشد


.


که طبق روایات شواهد واسناد تاریخی وجود کاریز ها در وطن ما دوهزار پنجصد سال قدامت دارد.هم چنان یکی دیگر از راه های موثر استفاده از جریان آب سیلات ها ایجاد سفره های زیرزمینی است.طوریکه باایجاد حفرها در روی سطح زمین جریان آب کاریز هاربه زیر زمین هدایت میکنند و زخیره میکنند که بااین روش مقدار زیاد آب در زیر زمین نفوظ کرده وسطح آبهای زیر زمینی بلند می رود.وبعد ها با حفر چاه ها ونصب واترپمپ ها آن را به روی زمین وارتفاعت بلند انتقال می دهند.About the author

160