جامعه شناسی سیاسی چیست؟

Posted on at


جامعه شناسی سیاسی چیست؟


در این نوشته می خواهم که نکاتی چند در مورد جامعه شناسی سیاسی بنویسم اما نه به شکل تخصصی ولی آنچه را که در این مورد از مطالعۀ خود برداشت نمودم را عرض می دارم.


جامعه شناسی سیاسی چنانکه از عنوان آن معلوم می شود از دو بخش ترکیب شده و یا به وجود آمده است یکی جامعه شناسی و دیگری سیاسی، نا گفته نباید گذاشت که بین مفاهیمی چون سیاسی، سیاست، سیاست مدار، سیاست شناس و مفاهیمی از این قبیل تفاوتهای وجود دارد.


در جامعه شناسی سیاسی از عناصر و قوای که در جامعه وجود دارد و یا در جهت رسیدن به قدرت و یا توانایی به چالش کشیدن قدرت را دارند مثل نهادها، جنبش های سیاسی، حتی نخبگان و یا الیتس بحث و تحقیق صورت می گیرد.اما بخش دوم مفهوم جامعه شناسی سیاسی که عبارت از سیاست است که در مورد تنظیم و نظم جامعه، دست یابی به قدرت، تشخیص نفع در بازار سیاست و معانی چند دیگر را افاده می کند، شاید سوال خلق شود چرا تفاوت های را در بین تعاریف متعدد از علم سیاست می بینیم، (اگرچه به این نوشته ارتباط ندارد) ولی تفاوت های بستگی به برداشت های آنتروپولوژیک و اپیستمولوژیک هریک از تعریف کنندگان در این علم دارد.


تاریخ جامعه شناسی سیاسی به طور عموم بر می گردد به نوشته های دانشمندان غربی و یونانی مثل افلاطون و ارسطو که آنان در این مورد سخنانی و نظراتی بیان داشته اند ولی به شکل تخصصی تاریخ جامعه شناسی سیاسی برمی گردد به تحولات فکری که قرن نوزدهم میلادی  که در غرب صورت گرفته است و از پیشروان در این علم را می توان سن سیمون، اگوست کنت، ماکس وبر و کارل مارکس را نام بردAbout the author

safisafa

an afghan student

Subscribe 0
160