خزان

Posted on at


                                                           


خزان!!!!


هنگاميكه بستر سبز طبیعت آرام آرام رو به زردي گراويد و خوشبويي گلها وبوي مرغزار ها خوش وصداي شورونشاط و هياهوي بلبلان وچحچه ي گنجشكان وپايكوبي پرنده گان بهاريكه به هر كرانه اي طنين انداز بودآرام آرام رخت بر بسته وديگر از غوغاي وجست و خيز پرنده گان بهاري كه پيام زنده گي را با شور وشوق ميدادند ديگر خبري نيست وآرام ارام اهنگ غم به دل خواهند گرفت .آري.زمانيكه پرنده گان پاييزي را بر فراز آسمان نيلگون و در لابلاي ابرهاي سفيدكه چون خاطره تلخ به ياد آورند و تماشا نمايند.با خود خواهند گفت كه اي چه زود دوران خوشي ونشاط گذشت وطعبيت سبز وخرم زيبايي و طراوت خود را از دست داده و آهسنه اهسته طعبيت چون اطلس زرين زردي خود را نمايانخواهند  كرد .


آري.در بستان ها ديگر از نسيم ملايم بهاري ديگر خبري نيست .در هر كرانه اي صداي خش خش برگ هاي خشكيده  پاييزي كه باد هاي تند پاييزي بي رحمانه  انها را به هر كانه اي مي رقصا ند .و اهسته آهسته شموري سردي از لابلاي درختان گاج كه چون سپهري بر بالاي گلهاي نرگس وسوسن ، نسترن وگلهاي خوش بوي روز ايستاده است در جنبش در مياورد .


                                         


آري.تو گويي به انها اهنگ غم را مي نوازد .واندك اندك به انها خداحافظي مي كند  ولي از نظر شاعرا ونويسنده گان پاييز را زردي روي عاشقان تشبيح نموده است


آري. به ان عاشقان كه سالهاي دراز در انتطار معشوق بي وفا مانده وسالهاي درازي ار رنج بي وفايي زانوي غم به دل كرده ورخسار شان چون برگ هاي زرد پاييزي زرد و حزين گشته است .آري.دوستان بياييد و به پنداريد كه خزان موسوم ارامش روح و ارامش جسم كه مانده وخسته  از سير و سياحت بهاري يست و همه  اجسام زنده نياز به ارامش روح و تزكيه نفس دارند .


آری .انجايكه گلها و مرغزار همه ار بس كه صداي شور ونشاط وغوغاي و هياهوي و رقص وپايكوبي مرغكان وطوطيهاو بلبل هاي خوش الهان را شنيده ايد و توصيف بي پايان بهاري ديده اند خسته شده اند


آري.اي دوستان بيايد خزان را ضرورت آسايش روح و شروع براي يگ زمستان سرد و خاتمه اي براي بهاري خسته ومانده تشبيح نمود


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدی.About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160