گذشته منظم ترين حشرات

Posted on at


مورچه ها


اياچه فكرميكنيد تنها نظم ومقرارت مربوط انسانهاست در حاليكه اين پديده در بين انسانها جز نام چيزي ديگر صرف نام نيست و يا مانندي شعاري در بين انها ويا مانندي يك واژه يست كه در بين خود استعمال مينمايند اگر در خانه هستند يا در دفتركار ويادر شهر .اري بياييدبرنامه نظم و مقرارت را از حشرات بسيار كوچكي بنام مورچه بياموزيم البته از ان جايكه ميدانيد مورچه ها حشرات بسيار كوچك ومصروف هستند ماانهارادرهمه وقت درحاليكه دانه غله رادر دهن گرفته مصروف كارخويشتن است


آري   از آن اگر ماغور كنيم ميبينم كه هزاران دسته از مورچه ها در لانه يا همان سوراخ به طورمنظم بدون تضاد زندگي مينمايندكه اين گزوه ها ودسته ها به طور منظم براي كار مخصوص تعين گرديده اند كه هر كدام از اين گروه ها بدون اينكه خسته گي را احساس كنند بطور منظم وظايف محوله خويش راانجمام ميدهند .


بطور مثال گروهي براي كندن لانه و يا همان سوراخ مورچه ها و گروهي براي بيرون بردن خاك از لانه سوراخ مورچه ها وهمچنان گروهي براي آوردن غذاي مورد نياز مورچه ها وگروهي براي مواظبت كردن از نوزادان و بلاخره گروهي كه بسيار بسيار مهم است گروهي عساكر است كه مواطبت از تمام گروه ها ونظارت از چگونگي كار ايشان و بخصوص كار مهم تري كه دارند اينكه مواظبت از ملكه است تا زمانيكه ملكه بالاي تخم هاي نوزاد نشسته است


با تشکر


احمد سعید160