سربازان پولیس با خلافکاران مبارزه می کنند

Posted on at


نیروهای پولیس با روحیۀ قوی شان در راستای تأمین عدالت در جامعه تلاش می کنند و تمام موانع را از سر راه خود بر می دارند.


نیروهای پولیس در راستای تأمین عدالت در جامعه کوشا هستند و در این راه با خلافکاران که عامل اصلی بی عدالتی ها و بر هم زدن نظم جامعه هستند، مقابله می کند و آنان را از پای در می آورد. 


 


شریفه یکی از باشنده گان مزار شریف می گوید: «من از نیروهای پولیس سپاس گذارم که همیشه با متخلفان قانون بدون در نظر داشت سمت و مقام وی، مقابله می کنند و عدالت را در جامعه تأمین می کنند.»


سربازان پولیس از مقامات بلند پایۀ دولتی می خواهند تا آنان هم در راستای تأمین عدالت در جامعه با نیروهای پولیس همکاری کنند و در راستای گسترش بی عدالتی ها در جامعه گام بر ندارند.


موترهای بعضی از مقامات دولتی، بدون در نظر داشت قوانین ترافیکی در سطح شهر راننده گی می کنند و در صورتی که با مخالفت نیروهای پولیس روبرو شوند، با آنان مقابله می کنند، اما با آن هم نیروهای پولیس با هر کسی که خلاف قانون عمل کند و باعث بی عدالتی ها شود، مقابله می کنند و عدالت را در جامعه تأمین می کنند.


در این میان سلامتی روحی و فزیکی سربازان پولیس، موضوع بسیار مهم است چون اگر سربازان پولیس از سلامتی کامل روحی و فزیکی برخوردار باشند، بهتر می توانند با خلاف کاران وارد جنگ شوند و آنان را از پای در آورند.


 


 


رحیم از باشنده گان کابل، از سربازان پولیس می خواهد تا با تلاش های بیشترشان در راستای ریشه کن کردن بی عدالتی ها در جامعه بیش از پیش تلاش کنند.


رحیم گفت: «سربازان پولیس با تلاش های زیادشان در راستای تأمین عدالت در جامعه، طی سال های گذشته توانسته اند بسیار پیشرفت کنند و با متخلفان مقابله کنند و بسیاری از گروه های بزرگ خلافکاران را از بین ببرند


بعضی شایعه پراکنی های غیر مسؤولانه در بین مردم در مورد اینکه نیروهای پولیس از توانایی خوب برخوردار نیستند، نگرانی هایی را ایجاد کرده اما اکثر مردم با دیدن توانایی های سربازان پولیس به این سربازان باور دارند.


نیروهای پولیس همه روزه دستاوردهای خوبی را در راستای مبارزه با خلاف کاران بدست می آورند.


 


پولیس در حال بررسی موترها در کابل


 


 حضور نیروهای پولیس در شهر کابل


 


حضور پولیس در نقاط مختلف شهر کابل
 


نویسنده: احمد فروغ


 About the author

ahmad-frogh-waris

graduated from Ghulam Hadir khan high school in 2008, have Bachelor degree in BCS (bachelor in computer science) 2014/3/14 working in a construction company as an IT assistant & admin assistant and a blogger in filmannex.

Subscribe 0
160