رفتار یک خانم خوب با شوهرش

Posted on atبنام خدا 


رفتار یک خانم خوب با شوهرش


یک خانم خوب چنین رفتارباید همرای شوهرش داشته باشد که بتواند خوشبختی در زنده گی خود بیاورد.


یک خانم خوب میتواند با رفتاری داشته باشد که شوهرش خوش نگهدارد چون شوهر یک مرد است و خیلی اساس است که همیشه می خواهد به غروری که دارد به غرورش احترام گذاشته شود و هیچوقت به غرورش لطمه وارد نشود و همیشه دوست دارد که باقدرت باشد چون رئیس خانواده است و احترامش داشته باشند و خواهشات که دارد بجا شود , پس این خوشبختی که به شوهرش میاورد یک خانم است.آرزوی شوهر این است میخواهد که خانمش این چنین خصوصیات را داشته باشد:


1 – خوش اخلاق باشد.


2 – باسلیقه یا خانه سامان باشد.


3 – فرمانبردار باشد.


4 – بدون اجازه کاری انجام ندهد .


5 – مهمانواز باشد.


6 – صداقت و راستکار باشد در عرصه زندگی اش.


7 – دروغ نگوید.


8 – خیانت کار نباشد.


9 – دزد نباشد.


10 – غیبت نکند


11 – شیطان نباشد.


12 – بی سواد نباشد.


13 – مهربان باشد.


14 – از همه مهمتر مادر خوبی به اولاد هاش باشد که به تربیه شان توجه داشته باشد.


15 – به خواهشات شوهر باید توجه داشته باشد.


یک خانم این خصوصیات را داشته باشد میتواند جلب توجه شوهرش و مردم را بخود جلب کند و میتواند یک خانم موفق در عرصه زنده گی اش باشد ومیتواند خوشبخترین خانم دنیا باشد.زمانیکه شوهرش به وظیفه میرود با خوشحالی با اوخدا حافظی کند که قدرت توان وکار داشته باشد که خوبی به وظیفه اش برود و  خانم باید پیش از آمدن شوهرش تمام کارهای خانه را تمام کرده باشد , چون آرزو یک شوهر این است که زمانی از وظیفه میاید به یک محیط آرام ضرورت دارد بخاطریکه مانده یا خسته از وظیفه میاید.زمانیکه شوهرش از وظیفه میاید خانم باید با خوشحالی به جلوش بیرون شود برایش مانده نباشی بگوید چای بیاورد برایش یک فضای آرام بسازد که تا خستگی اش برطرف شود , همین رفتار خانم باعث میشود که شوهر خستگی اش فراموش کند و دیگر حساس ناراحتی نمیکند و خودرا خوشبخترین مرد دنیا خطاب میکند , یا زمانیکه شوهر حساس ناراحتی میکند یا اعصابش خراب میشود باید خانم تحمل داشته باشد و درمقابل شوهرش هیچ حرفی  نگوید به اصطلاح زبان بازی نکند با این رفتار خانم باعث میشود که شوهر آهسته آهسته آرام شود و اعصابش نورمال شود به حالت اولی برگردد.


نویسنده : فوزیه نوریAbout the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160