قدامت تاریخی جرگه در افغانستان

Posted on at


 

جرگه در افعانستان یک قدامت تاریخی دارد و مردم از ایام قدیم مردم در تمام مورد برای حل وفصل منازعات خویش به جرگه میپرداختن و مشکلات اجتماعی خویش را حل و فصل میکردن و با رای تعداد زیاد اشخاص شخص مورد ضرورت جامعه را به مقام میرسانندن.

باز هم تقویم زمان مارا به گذشت چند سال قبل برگشتاند وبرای حل بعضی مسایل مهم که در جامعه فعلی ما وجود دارد به یک جرگه که تعداد زیاد از اقوام مختلف ر این جرگه حضور پیدا نمود اند تا در بار آیند کشور ما به صورت بهتر مفکوره خود را ابراز نمایند که شامل تعداد زیادی از نمایندگان قوم های آن حضور یافت اند.

چی بهتر که در بار گذشته تاریخی جرگه های که در افغانستان برگذار شده بود معلوماتی را ایرای نمایم اولین جرگه که در سرخ رود ولایت قندهار برای انتخاب ریس دولت برگذار گردید که در آن ایام از طرف تعداد زیاد از نمایندگان قوم با دادن یک خوشه گندم در سر احمد شاه درانی به کرسی دولت وبه حیث ریس دولت به خاطر پیش برد مسایل دولتی انتخاب گردید.

در آن زمان افغانستان دچار بی نظمی های قومی و همچنان از طرف کشور های همسایه مورد تهدید قرار داشت و بعد از اینکه ریس دولت از طرف مردم و با رای مردم که تقریبا (9)روز به طول کشید بود و خوشبختانه به موفقت قبایله مختلف توانستن دست آورد مثبت داشت باشند.

وبه همین گونه چندین جرگه دیگر نیز به تعقیب آن برگزار گردید که توانستن دست آورد های بهتر در زمینه اصلاحات مملکت مفید به اتمام برسد و اکنون نیز برای بهتر سازی کشور ما نیز یک جرگه در شهر کابل در پوهنتون پو لتخنیک دایر گردید.

و همچنان دین مبین اسلام ما را برای بهتر بودن زندگی و برای مسالمت بودن در بین همدیگر به شورا و دایر نمودن جرگه امر نمود است خداوند بزرگ در قرآن کریم میفرماید (وامر هم شورا بین هم ) و مشور یکی از اصول اساسی اسلام میباشد.

افعانستان یگانه کشور که در دو دهه جنگ خسارت زیاد مالی و جانی را متحمل گردید است و اکنون خوشبختانه برای نو سازی و آبادی آن مردم همه دست به دست هم داد و به آبادی آن میکوشند تا این کشور را از ابن بست بسوی طرقی و پیش رفت در هر عرصه سوق دهند و امید واریم که این کشور دوبار به حالت نابسمانی چندین سال قبل برنگردد

.

تا بتوانیم برای کشور خود و در آبادی آن سهیم شویم و این ملت ستم دیده خود مزدرخدمت شویم واقعیت این است که هر انسان دوست دارد که در یک فضای خوب و آرام تحصیل و زندگی پر از مرفوع را سپری نماید و زندگی مرفوع و آرام در صورت امکان پزیر است که همیشه و در تمام مسایل دست به دست هم داد و اتفاق نظر گردد و تبادل افکار باعث بوجود آمدن زندگی آرام میگردد

نویسنده عبدالقهار کبیری

 

 

 About the author

160