كبوتر هاي پسته رسان

Posted on at


(كبوتر هاي پسته رسان)


                                                    


انسان ها تا كنون آموخته اند و ميتوانند از هر چيزيكه در اين دنيا وجود دارد استفاده هاي بس اعظيم و مفيد نمايند .به طور مثال از حيوان نبات سنگ وخاك آفناب ستاره ها و خلاصه همه چيز .


بلي..فقط بحث ما بر سر پرنده هاي كوچك است بنام كبوترالبته بحث ما تنها پرواز كردن و تماشاي انها نيست بايد گفت انها كبوتر هاي هستند كه تاريخ را ساخته اند .و كمك هاي بي پاياني براي مردم در زمان هاي سختي اجام داده اند .چرا كه اين پرنده گان را انسان ها دروخت جنگ و صلح به خدمت خود گرفته بودند .چرا كه اين كبوتر ها از چندين جحت قابل اطمينان بودند .اول اينكه انها پرواز كننده هاي خيلي قوي وسريع بودند كه فاصله هاي خيلي زيادي را ميتوانيتند بدون اسناحت سهپري نمايند .و ثانيا اينكه انها خيلي با هوش و با فكر بودند از همان نقطه ايكه پرواز كرده بودند بعد از طي نمودند مسافت هاي ريادي بدون اينكه راه خود را گم نمايند پس به همان نقطه نشست ميكردند .بلي:البته بايد پيش از پيش اين را بايد گفت كه پيش از اينكه راديو و عصر تكنالوژي بوجود بيايد مردم ونظاميان جنگي پيام فوري واصظراري و پيام هاي محرمانه خود را از يگ منطقه به منطقه هاي ديگر ميفرستادند .


و يا بلعكس اين پيام ها را دريافت ميكردند .اين روش يكي از بهترين روش هاي ساده و محتاتانه بود .چونكه اين كبوتر هاي پيام بر سرعت پرواز انها (60)مايل در ساعت بود يعني سرعت معمولي اين كوتر ها (30)مايل در ساعت بود .


                              


اري:تقريبا چندين هزار سال قبل از حالا در مصر باستان  اين روش معمول بوده و در وقت جنگ هاي از اين روش اسنفاده ميكردند و اما بعد ها در يونان باسنان  و بعد در نمام جهان اين روش ازموده معمول شد وشهره پيدا كرد .


و همچنان حالا در المپيك به حيث سمبول ازادي و صلح اسنفاده ميكتد .و بايد ياد اور شد كه اگر چه دنياي امروزه بسيار پيشرفت نموده است وباز هم جهانيان از اين روش ساده استفاده بعمل مي ايد .چنانچه در وقت جنگ جهاني دوم  هنگاميكه قشون نازي ها شهر پاريس در فرانسه را از ها جهت محاصره نموده بودند مردم و نظاميان همه در مانده بودند


و نميتوانستند كه چيكار نمايد اما ذريعه اين روش توانستد كه پيام هاي محرمانه خود را به بيرون از شهر بفرستند و بعد ار چند روز توسط قواي پشتباني محاصره درهم شكست واين كبونر ها بنام كبوتر هاي پوستي شهره شدند .و بعد ها مردم از احوال اقوام وخويشاوندان خويش ذريعه اين كبوتر ها مطلع ميگرديدند.


با تشكر


نويسنده: عمرزبير حميدي


 About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160