دور دوم انتخابات افغانستان و ناتو 81

Posted on at


این همایش وزیران دفاع کشورهای عضو آیساف است. سردبیر ناتو در مورد انتخابات افغانستان که قرار است در دور دوم برگزار شود سخنرانی میکند. در دور نخست هفت ملیون نفر به پای صندوق های رای رفتند و برای نامزد دلخواه خود رای دادند تا انتقال سیاسی را به نتیجه برسانند.حضور گسترده مردم در انتخابات با وجود تهدیدات طالبان قابل ستایش است. نیروهای محلی امنیتی افغانستان یک وظیفه بزرگی را انجام دادند و توانستند تا امنیت را برقرار سازند. حالا آنها برای دور دوم آمادگی میگیرند. سردبیر ناتو علاقه مردم برای حضور در این روند را برای تعین آینده شان را تبریک گفت.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160