نگاه بر پیشرفت های فلم انکس وزنان افغان در پرتو وامن انکس

Posted on at


در اینجا میخواهم نگاه برچگونگی پیشرفت و دست آورد های فلم انکس و پیشرفت های زنان افغان، در این اواخر و سال های اخیر داشته باشیم، باید گفت که خوشبختانه با چنین پیشرفت ها و دست اورد های شان در این اواخیر که در هر ارثه داشته است و داردند بر ما، مردم ما و ملت ما جای افتخار است و همین طور یک گذشته بسیار سخت و زندگی خیلی مشکل را پشت سر گذاشته است تاریکی ها، ظلمت های رقد بار، بدبختی های زیاد  را متقبل شده است اما باز هم زنان شجاع سرزمین با خشونت ها و مشکلات گوناگون دست مبارزه بلند کرده تصلیم نشده یک بار دیگر خود را و توان و قدرت خود را بر مردم، ملت، و جهانیان نشان داد که هر زن افغان میتواند قهرمان باشد با افتخارات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بر خود، دولت خود و سرزمین خود داشته باشدامروز شاهد استیم که زنان افغان پیشرفت های بسزای در هر ارثه و ارگان دارد و در پهلوی این پیشرفت های زنان که از هر نهاد نهاد و کمپنی و شرکت ها، رسانه ها، و نهاد های شخصی دیگرکه سرچشمه گرفته است،  میخواهم  بحث خود را ادامه بدهم در رابطه به کمپنی یا شرکت شخصی وامن انکس که یگانه کمپینی و بهترین نهاد  ایجاد شده برای زنان افغان و جهان است، یادآور میشویم که در افغانستان از چی قرار است و چقدر دست آورد ها و پیشرفت های زیاد در ارثه با پیشرفت زنان افغانستان دارد،اول تعریف یا شناخت از فلم انکس و وامن انکس داتشه باشیم.  وامن انکس انکشاف یافته یا کشف شده یا جامع بگویم ایجاد شده از فلم انکس میباشد که فلم انکس و ایجاد شده از آن وامن انکس که شرکت یا کمپنی شخصی از فرانسیس کو رولی در نیویارک ایالات متحده امریکا میباشد ایجاد شده است که حال تقریبا 2 سال میشود که در افغانستان فعالیت دارد نهاد مستقل و یک کمپنی شخصی است برای پیشرفت زنان ایجاد شده است که یک زن چگونه پیشرفت و نمایش دادن استعداد های شان و ارتباط اجتماعی در جامعه، آگاهی ازحقوق و توانایی خود، و چگونگی از فعالیت های یک زن و نمایش دادن به جهانیان داشته باشد، وامن انکس یک نهاد برای پیشرفت زنان و رشد استعداد های جوانان و بانوان میباشدوامن انکس که در بالا هم تذکر داده شد ایجاد شده از فلم انکس بوده نمایندگی یا کمپنی ایجاد شده در افغانستان که ریاست این نهاد را خانم به نام رویا محبوب به عهده دارد زن بسیار فعال، دست آورد های زیاد در این زمینه داشته میخواهم از خانم رویا یادآور شد نمونه ازیک زن افغان و بانوان افغان  که افتخار آفرین است کارایی های اش، موفقیت های زیاد و با یک نیروی قوی، ارده محکم، توانسته برجامعه افغانی جوانان وبه خصوص دختران افغان پیشرفت های زیاد داشته باشد، این یکی از شایستگی و قدرت توانایی زن است که  استعداد و توانایی که دارد خود را به جای میرساند و خدمت در جامعه و به فکر پیشرقت ترقی جامعه و با ایجاد کردن همچو کمپنی ها که مثال زنده از فلم انکس و وامن انکس برد داشته باشد. خانم رویا محبوب یک  زن موفق با ابتکار، افکارعالی،  وبا استعداد ، دست آورد های راسخ و کامیابی های که دارد به جهان نمایش میدهد که هر بانو بانوی موفق بوده میتواند، خانم رویا یکی از صد بهترین چهره بانوان جهان شناخته شددست آورد وفعالیت های وامن انکس درفغانستان فراهم یا تحت پوشش قرار دادن انترنت (نتورک) به ده ها مکاتب در شهر هرات ولایت از افغانستان  که ازپیشترفت های زیاد برخوردار است، و همچنان وامن انکس در نظر دارد در مرکز شهر کابل تعدادی از مکاتب را تحت پوشش انترنت قرار دهد و شارگردان مستفید گردد و یک مضمون از تدریس شان باشد، و همین طور که از فلم انکس آگاهی دارید در مصر، پاکستان و افغاستان نمایندگی دارد میخواهد فعالیت اش زیاد تر شده و در مملکت های اسیا پیشرفت نماید طوری که به زودی در کشور هندوستان دفتر ایجاد میشود وباید گفت که دفترمرکزی فلم انکس آسیا در افغانستان میباشد که از دست آورد ها و پیشرفت هایش نهایت خرسند استیم
 


 


نویسنده: سیر حکیمی

About the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160