فیلم انکس و@ وامن انکس ادعای (( اقتدار زنان افغانستان )) خود را عملی کرد@

Posted on at


به تعقیب نوشته های قبلی من که در مورد معرفی فیلـــم انکس و وامـــن انکس و مسولان آن آقای فرانسیسکو رولی و بانو رویا محبوب و برنامه های بسیار عالی و موفقی که داشتند، این بارمی خواهم که معلوماتی چند در رابطه به یکی دیگر از برنامه های این دو پروژه که عبارت از اقتدار زنان افغانستان است خدمت شما معلومات ارایه کنم


.


اقتدار زنان افغانستان یکی از جمله برنامه های است که این دو پروژه در پیش دارد و توسط این برنامه ی خویش می خواهند که زنان افغانستان را به آنچه حق شان است و نرسیده اند، برسانند و دستگیر و رهنمایی باشند برای مقتدر شدن و پیشرفت زنان افغانی.


به سلسله ی برنامه های خود این دو پروژه توانست که در سال جاری تیم فوتبال بانوان استقلال را که زیر مجموعه ی تیم فوتبال  (( استقلال فوتبال کلب ))است را تشکیل و حمایه ی به تمام معنا کند


.


تیم فوتبال استقلال فوتبال کلب که مسول آن آقای ابراهیم محبوب است از 2 سال بدین سو تحت حمایه ی این دو پروژه به تمرین و بازی های خود ادامه می دهد و در سال جاری این دو پروژه توانست که تیم فوتبال بانوان استقلال را ایجاد و حمایه کند


.


شایان ذکر است که در حدود % 80 تیم بانوان استقلال شامل برای تیم ملی بانوان افغانستان انتخاب شده اند که این خود نمایانگر توانا و موفق بودن این تیم است، به طور نمونه بانو فرشته شیخ زاده که کاپیتان این تیم است شامل تیم ملی نیز می باشد.


این تیم در بازی که چندی پیش با تیم دختران دانشگاه کابل داشت توانست که 8 بر 1 بازی را به نفع خود تمام کند. باید تذکر بدهم که مسابقه های این تیم در هفته های آینده با باشگاه های دیگر آغاز خواهد شد


.


بسیار به جاست که متذکر شوم که این بانوان تیم فوتبال به تعلیم و تحصیل خویش در  پهلوی تمرین های فوتبال ادامه می دهند


به طور نمونه می توان از اسما ابراهیمی دروازه بان این تیم یاد کرد که دختر بسیار موفق استبه همین ترتیب این دو پروژه توانسته است که برای تعداد قابل ملاحظه و چشم گیری از خانم های افغانی زمینه ی کسب در آمد را از راه مجازی آن از طریق ویب سایت فیلم انکس داشته باشند، البته  این برنامه نیز باعث شده است که زنان افغان زین پس بر خود تکیه کنند و به نحوی خود کفا شوند که این باعث قوی و مقتدر شدن زنان افغانستان است


.


تشکر فیلم انکس و وامن انکس از برنامه های عالی تان در کشور عزیز ما افغانستان، به امید همکاری های بیشتر شما .


نویسنده : فرزاد صالحیAbout the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160