تعقیر

Posted on at


گاهی برایم دشوار است که دراکثر لحظات  زندگی ام یک جمله تکراری را بشنوم و آنهم اینکه  (اینجا امن نیست ) و اینجا جایی جز سرزمینم و نباشد ، این دشوار است و راستش دلم از شنیدن این جمله گرفته است .


در لابه لای این همه واژه مرا خوشایند این است که حداقل روزی یک بار بشنوم که همه چیز آرام و رو به راه است به این تعبیر که رو به راه جدیدی از جنس آرامش و خوشبختی ست.و من برای شنیدن این جمله همیشه چشم انتظارم و گوش به صدای همهمه ای که بیانگر آن است .


اما من خوشبینم چیزی که جز آن بوده نیز نمیتوانم ،زیرا نه تنها من که بسیار بهتر و زیبا تر از خواسته من برای مبدل ساختن ویرانه های این سرزمینم به پاخیسته اند و عزمشان جزم است برای یک تعقیر از جنس خوشبختی .واژه ای که در خطوط بالا به کارگرفتم برایم معانی بسیاری دارد ؛ تعقییر یعنی یک آغاز دیگر برای به میان آوردن انقلابی متفاوت و آری تعقییر یعنی به گونه ای دیگر برای رسیدن به آروزی های درونی خود اقدام کردن .


من طرفدار تعقیرم ، تعقیر حتی در بکاربردن واژه ها ،حتی در زیستن ، در اندیشیدن ، در بودن روی کره ای که برای زندگی در آن باید افق های را از بسیار بلندی دید اما  برای رسیدن به آن دوید.من به عنوان یک جوان دلم میخواهد از ویرانه های سرزمینم یک بهشت بسازم و هرگز در تحقق آرزو هایم به حقیقت حتی لحظه ای نهراسیدم .


من و همه ما برای یک زندگی متفاوت و زیباتر باید برای اولین بار، اولین روز بقیه زندگی خویش را بهتر بگذرانیم .


و برای این همه من آماده ام .من به عنوان یک انسان چند مورد  اینجا ندارم:


1: امنیت


2: آزادی


3: آرامش


4: برابری


5: حامی


اما همه این موارد را میخواهم و با داشتنشان من تعقیر خواهم کرد و برای همه تعقیر بوجود خواهد آمد.


و این تعقیر زیبا خواهد بود .


 


 


 


 


 


   About the author

160