خدا شناسی

Posted on at


 


قسمت اول 


گوینــــــــد خـــــود شنـــــاختن خــــــدا شنـــــاختن است امــــــا خــــــود شنـــاختن چیستدر نظام زیبا این جهان و گردش منظم سیارات اگر کمی دقیق شویم در میابیم که این کاینات با این همه نظم دقیق که با سنجش های والا که دور از دست رس علم بشری قرار دارد ساخته شده است و این ساختار نه تصادف بوده است و نه وجود داشته است بلکه این نظام بزرگ از عدم هست شده است و هست کننده آن همانا صاحبی اسرار استاما موضوع اختلاف در پیدایش این هستی از دیدگاه ماده پرستان و یکتا پرستان در این است که ما یک پرستان براین موضوع معتقدیم که این نظام پهناور یک صاحب دارد که همانا خداوند است اما ماده پرستان با رد این ادعا میگویند که هستی از ماده کوچک تشکیل شده است و به بزرگ شدن وبا رشد تدریجی آن پیشرفته است و این نظام را از قبل موجود میدانند    


       


بل فرض این مفکوره را قبول کنیم که این جهان از قبل وجود داشته است و به تدریج تکمیل شده اما ساختار خود انسان چی؟                                                                   


انسان را که خلق کرده است این همه موجودات زنده طبیعت وحش را کی خلق کرده است


کی برای نخستین بار دانش را به انسان آموخت ؟                                               


این همه سوالات است که از نظر ماده پرستان گنگ مانده است به همین سان هزاران سوال دیگر است که باید جواب داده شود                                                                 


اما وقتی به کتاب مقدس ما یک پرستان دقت کنیم جوابات این سوالات به بسیار آسانی حل میشود که هر عقل سلیم این واقعیت انکار نشدنی را درک میکنند                               


همانا خداوند در کتاب مقدس خود میگوید ما این زمین و آسمان را در شش روز ساختیم انسان را از خاک ساختیم و در او روح خود را دمیدیم                                           موجودات زنده دیگر را برای انسان سهولت انسان ساختیم و انسان را اشرف مخلوقات قرار دادیم                                                                                                  


این است دلیل ما یک پرستان در مورد پیدایش این هستی پهناور و صاحب این هستی که همانا خدای یکتا و بی همتا است


اگر یک شخص زره ی به ساختار وجود خود و این نظام پهناور توجه کند در خواهد یافت که هیچ چیز به خودی خود بوجود نیامده و همه ی این با سنجش دقیق و کامل بمیان آمده که وجد ذات قایم و قدیم را به اثبات میرساند


اگر خدای وجود ندارد پس این هستی پهناور را کی اراده میکند و این همه کار را کی انجام میدهد


                                                                                                 


انانی که به وجود خدا باور ندارند علت اش نادانی خود شان است آنانی که امروز در دنیای علم و دانش حرف اول را میززند اما در دنیای باور و یقین از همه عقب مانده اند و حتا در دنیای باور از حیوان هم پایان تر اند


خدا است و دیدن خدا چشم بصیرت میخواهد که در نزد بعضی ها وجود ندارد. خــــدای بــــــزرگ دانش اش بی حســـاب و بخشش اش بی انـــــــــــــــــــــــــــدازه است


 About the author

160