برده ها وماشين بخار

Posted on atبراي اولين بار در يونان باستان ماششين بخار كشف شد ه بود البته بايد گفت كه او يك ماشين ساده بود و او طوري ساخته شده بود كه يگ ديگ كلان داشت كه ذريعه يك پيپ كج كه از وسط ان ميگذشت و جريان بخار را از داخل يگ تيوپ توپ مانندي كه از فلز ساخته شده بود انتقال ميداد و اما اين را مهم ندانستن و هيچ ارزش به ان ندادند و به اندك زماني نه چندان دور به يگ بازيچه تبديل شد و به دست فراموشي سپرده شد بلي علت ان اين بود چون مردم يونان داراي برده هاي فراوان بودند و هيچ نيازي به ماشين ها نداشتن و تمام كارهاي شاقه و طاقت فرسا رابر ده ها انجام ميدادند در مزرعه ها در عوض گاو دو برده را به غلبه بسته ميكردند ودر اراضي زراعتي و فارم هاي كوچك و بزرگ همه برده ها كار ميكردند.


                      


و بعضي شان در خانه ها ي ثروتمندان كار هاي خانه و پرستاري از بچه ها را انجام ميدادند وبعضي برده هاي قوي را عساكر جنگي ميساختن، يك فرد ثروتمند  داراي چندين برده بود و اگر يگ برده قصد فرار ميكرد او را شلاق ميزدند و در پيشاني برده ها توسط آهن سرخ وگداخته نشاني ميشدن خلاصه اينكه برده ها داراي بد ترين سرنوشت وزنده گي بودندن.بلي.مردم يونان به جاي افتخار و پيشرفت از ماشين بخار برده سالاري را ترجيع دادند و هم نوعان خود ويك انسان را كار هاي سخت و شاقه را هم مانندي ماشين بالاي انها انجام دادند وچون انها برده ها را با پول بسيار كمي از بازار برده فروش ها بدست مي آوردند و حتي اگر انها را ميكشتن مانندي مال كهنه وبي ارزش  كسي از انها پرسان نميكرد .


بلي اين بود سرنوشت ماشين بخار كه آهسته آهسته تا دو هزار سال بعد از ياد مردم بكلي ماشين بخار و مخترع آن از ياد ها فرامش شد و نسل هاي بعدي اصلا به خاطر نداشتن كه چنين اختراع هم در يونان صورت گرفته بود يا نه.


با تشكر


نويسنده : عمر زبير حميديAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160