حقوق والدین بر فرزندان وحقوق فرزندان بر والدین کدام ها اند

Posted on atدوست های عزیز آیا شما تابه حال در باره این فکر کردن که معنی دقیق کلمه پاک چون مادر چی است.مادر به معنی اصل وریشه می باشد چراکه اصل وریشه انسان در رحم مادر تشکیل می شود جنین در رحم مادرانکشاف پیدا میکند و بعد به مرور ز مان از  خون مادر تغزیه کرده واز او کودک تشکیل می شود مادر است که طفل راه نوه ماه در بطن خود انتقال می دهد که هیچ کس دیگری قادر به چنین کاری نمی با شد.و هم چنان مکه مکرمه را نیز ام البلاد میگویند یعنی سرزمین اصل واین بخاطر است که می گویند خداوند)زمانیکه زمین راخلق میکرد نخست زمین مکه را خلق کرده است.به همین ترتیب امام سجاد(ع)درکتاب رسالت الحقوق در مورد حقوف والدین می فرماید در جائیکه پدر ومادر تان حرف می  زند شما حرف نزنید حرفهای پدر ومادر تان را قطع نکنید در راه رفتن از پدر ومادر تان جلو


نروید.دوست های عزیز باگفتن این جمله می خواهم حقوق پدرومادر را بیشتر برای شما واضح کنم البته این  که  از حقوق دیگری که پدر ومادر بالای فرزندان خود دارد این است که باید فرزندان کاری را انجام ندهند که مردم به پدر ومادر شان ناسزاگوئی کنند ویا به آنها نفرین کنند. به همین ترتیب خداوند(چ)در قرآن شریف می فرماید(ولاتقل لهما اف) درمقابل پدر ومادر تان حتا حق اف گفتن را ندارید.ولی حقوق که فرزندان بالای پدر دارد قرارذیل است.انتخاب نام نیکو برای فرزندان-دوست داشتن وعاطفه داشتن با آنها-کوشش کردن درتزئین کردن آنها بازیور علم ودانش-عدم نا سزا گوئی درمقابل فرزندان با دیگران زیرا فرزندان مثل آئینه است وزود برای خود الگو میگیرد.در جمع بالای آنها تعرض نکنید.پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص)وقیکه در سفر ویا جنگ میرفت

خانه دختر اش بی بی فاطمه زهرا سلام اللاه علیها می رفت وهم چنان زمانیکه دوباره بر گشت میکرد نخست خانه دختر اش بی بی فاطمه زهرا سلام اللاه علیها میرفت پیام بر گرامی اسلام با اطفال خورد بسیار عاطفه داشت وبسیار مهربان بود.همیشه باید با فرزندان وبه حرف های فرزندان گوش داده شود گوش دادن به فرزندان احترام کردن به نظریه های فرزندان در انها اعتماد نفس ایجاد میکند وهم چنان فرزندان جسور وبا جرعت به بار می آورد.محروم کردن فرزندان از شفقت وعاطفه می توانید عواقب بسیار خطرناک داشته باشد.زیرا فرزندان فطرتآ به عاطفه نیاز دارد پس در این صورت است که زمانیکه فرزندان بخواهند که این فطرت را غنی سازند در جامعه فریب افراد نا اهل راه خورده وزندگی اش تباه میشود که یکی از نمونه های آنرا معتاد شدن هزار ها جوان در کشور ما به مواد مخدر تشکیل میدهد.160