آتش بده آتش بده

Posted on at


ای جان من ای جان من


جانان من جانان من


دستم بگیر و دست بده


دل را که بردی پس بده


اندر دمیدن بر عشق خود


آتش بده آتش بدهآتش نسوزد جان من


آتش بده آتش بده


آتش بود چون عشق تو


آتش بده آتش بده


آتش دلم را خون کند


سرگشته در گردون کند


آتش چو سوزد جان من


باقی نماند کان من


ای جان من ای جان من


جانان من جانان من


(شعر از خانم نقشبندی)About the author

safisafa

an afghan student

Subscribe 0
160