حفاظت از تأسیسات عامه وظیفۀ هر افغان است

Posted on at


افغانستان از جملۀ با قدامت در جهان به شمار می رود که هر افغان باید در راستای حفاظت از آثار تاریخی و تأسیسات عامۀ کشور، تلاش کنند.


در ده سال گذشته افغانستان در عرصۀ فرهنگی، پیشرفت خوبی داشته که یکی از این جمله، رشد نویسنده گی در کشور است.


نویسنده گان داخلی و خارجی نیز به درستی در مورد قدامت تاریخی افغانستان کتاب های بی شماری نوشته اند.


       


اهمیت نقش پولیس در حفاظت از تأسیسات عامه بر همگان واضح و آشکار است. نویسنده گان نیز در کتاب های متعدد، تلاش های پولیس را در محافظت از تأسیسات عامه یادآور شده اند.


آثار تاریخی در وطن ما هم شامل تأسیسات عامه است و ملکیت همۀ مردم ماست.


سربازان پولیس در حفاظت از تأسیسات عامه تلاش می کنند و همچنان از مردم می خواهند تا آنان نیز با سربازان پولیس در حفاظت از آثار تاریخی همکاری کنند و در صورت دیدن فعالیت های مشکوک، به نیروهای پولیس اطلاع دهند تا سربازان پولیس بتوانند به خوبی از آثار تاریخی کشور، محافظت کنند.


 


در صورتی که همۀ مردم در همکاری با نیروهای پولیس از تأسیسات عامه محافظت کنند، دیگر هیچ کسی موفق به قاچاق آثار تاریخی ما نخواهد شد.


 


دکور رابرت ناکس مسؤول بخش آسيايی موزیم بريتانيا می گويد که افغانستان يک مرکز بسيار عظيم و مهم فرهنگی است. اين کشور در تاريخ آسيا نقش محوری داشته است.


وی نیز تأکید می ورزد که ميراث های فرهنگی بی نظير افغانستان در طول سال ها غارت شده است.


در طول تاریخ آثار تاریخی زیادی از افغانستان غارت شده است. ما در همکاری با پولیس باید اجازه ندهیم تا بعد از این نیز آثار تاریخی ما توسط قاچاقبران از افغانستان خارج شوند.About the author

ahmad-frogh-waris

graduated from Ghulam Hadir khan high school in 2008, have Bachelor degree in BCS (bachelor in computer science) 2014/3/14 working in a construction company as an IT assistant & admin assistant and a blogger in filmannex.

Subscribe 0
160