درد بی پدری

Posted on atبنام خدا


درد بی پدری


       بنام خداوند که من آفرید که چیزی که دردلم موج میزند بر زبان جاری وبردست بنویسم


خداوند (ج) تمام دنیارا به اساس نظم خاص ترتیب کرده است ,انسان ها بین خود عمل متقابل و محبت دارند.


چنان محبتی در دلهایشان موج میزند که اندازه آن را خودشان هم نمیدانند , در هر جا خانواده های مختلف زنده گی میکنند , رکن اساسی هر خانواده از پدر و مادر تشکیل میشود و بنیاد خانواده پدر و مادر هستند هرخانواده ی که به اساس بنیاد باشد بهترین و خوشبخترین هستند .


پدر کلمه ی زیباست که بر زبان جاری میشود , داشتن آن یک نعمت بزرگ است , پدر یک موجود نازنین است که اولاد هر لحظه به وجود نازش ضرورت دارد , وای زمانیکه تا خود بشناسیم و این موجود نازنین درکنارت نباشد هروقت که از زبان دیگران کلمه پدر پدر را بشنوید چنان چشمان ما لبریز از اشک میشود هیچکس و حتا دنیا آرام کرده نمیتواند هر اولاد اینقدر عشق و محبت و علاقه که به پدرش دارد با هیچکس دیگری ندارد چون پدر مانند یک دوست , سرپرست اولاد هایش , وفادار, همراز , مهربان و هر خصوصیات عالی به وجودش است که قابل گفتن نیست.همیشه قدر پدر را بدانید که اگر پدر ازاین دنیا رفت دیگه برنمیگرد و اگر آزرده شد و دلش بشکند دیگر خیر درزنده گی خود نمی بینید و تا آخر عمر خار وذلیل میباشید چون پدر از زمانیکه اولادش به دنیا می آید آرزو دارد که تمام وظایف اش به خوبی انجام دهد نه تنها پدر یک پدر است همچنان یک معلم است که به اولادش راهی راست و غلط را نشان میدهد و به تربیه و سواد اولادش میکوشد تا آینده اولادش خوب شود زمانیکه  اولادش کوچک است از دست هایش میگیرد آن را راه میبرد و او را نازو نوازش میدهد وبهترین دوستی به فرزندش میشود.زمانیکه کلمه ی پدر را میدانیم وقدرش را میفهمیم و میخواهیم به پدرخود محبت کنیم و تمام خواسته هایش را بجا کنیم آن وقت پدر نیست .


پس ازاین بهتر است از اول به خواسته های پدرخود احترام داشته باشیم نصیحت هایکه میکند گوش کنیم هر حرفی که میگوید به خیر ما است آرزوهایش برآورده کنیم ودر مقابل پدر خود ایستاده گی نکنیم مانند یک دیوار باشید به پدر خود که پدر ما برای ما افتخار کند و به سر بلندی بگوید که من همچین فرزند دارم .


نویسنده : تانیا نوریAbout the author

tania-noory

My name is Tania Noori , My Father 's name is Noori Ahmad , I am student at Hatifi High School , I am in 12 class.

Subscribe 0
160