دخترم به فدای ثروت داماد

Posted on atپدر ومادر که به خیال خود شان می خواهند با تقدیم دختر جوان خود به مرد ثروت مند اورا خوشبخت گردانند.وبه طمع ثروت شوهرکه پس از مرگ اوبه دخترشان میرسددختر شان را به مرد ثروت مند میدهندکم نیستند.اما بدون تردید بیشتر این ازدواجها به ناکامی دختر وحداقل محرومیت پدرومادر دختراز ثروت دامادکشیده می شوند.زیرا دختر وپدرومادر به عشق ثروت گام برداشته اند.دین ویا سن وسال شوهر را در نظر نگرفته اندودر نتیجه بدبخت خواهند شد.
دختران جوانی که از دست شوهران پیر فرار میکنند وشکایت می نمایند کم نیستند ولی خود کشی دختران وعدم نجات آنها از چنگال مرگ بیش از همه چیز پدر ومادررا می سوزاندواین یک نمونه آن:

دختر16ساله ای را به پیر مرد 50ساله عروسی کردند این کار به اجبار پدر ومادر دختر انجام یافت.اما دختر جوان که در عالم خیال امیدها وآرزوهای بزرگ درپیش داشته با این وصلت اجباری همه آنها پایان یافته میبیند وخود کشی می کند وبدین ترتیب پدر ومادر دخترکه داماد پیر رابه عشق ثروتش پزیرفته بودند اکنون میلیونهاثروت هرگز نمی تواند فقدان دردناک جگر گوشه آنهاراجبران کند.همان طوریکه پدر ومادرودخترش به فکر ثروت داماد هستند داماد هم به

فکرثروت خسرخود است که این چنین خیالات وفکر اندیشه در آینده باعث بسیار جنجال های بزرگ می شود.بدون تر دید وقتی اساس زندگی مشترک چه از طرف پسر باشد وچی هم ازطرف دختر بر پاکدامنی -دین نجات -صفا وصمیمیت استوار نباشد همیشه کانون مقدس خانواده را متزلزل ممکند ونسبت به یکدیگر سو ظن وگاهی نفرت دارند.ازدواج وزنا شوئی یک پیوند مقدس است که هر گاه اساس آن به خاطر دوری از گناه پاکدامنی دوستی واقعی گزاشته شود باعث

 

سعادت جانبین می شود در غیر آن این فرصت به یک فاجعه وغم اندوه ودشمنی ها تبدیل می شود.از دواج است که انسان را کامل می کند تازمانیکه شخصی ازدواج نکند نمی توان به آن یک شخص کامل اطالاق کرد.زمانیکه شخصی از دواج می کند موقف خودرا در اجتماف پیدامیکند ومردم بیشتر به او اعتماد و احرام میکند روزی انسان افزایش پیدا میکند.پس جوانان عزیز بیایند تاکه در انتخات هم سر خود هوشیار باشیم.160