امور مالی دوستانه – بخش چهار: اوراق قرضه دولتی

Posted on at

This post is also available in:

اوراق قرضه دولتی و خرانه در کشور های متفاوت منتشر میشود. دولتها اوراق قرضه را برای تمویل مالی خود ارائه میکنند, تا دیگران آنها را بشکل قرضه خریداری کنند و از بهره آن مستفید شوند. دولتها از این پول که با انتشار اوراق قرضه وام گرفته اند برای تمویل هزینه ها, کارهای بزرگ ساختمانی و دیگر ضرورت های خود استفاده میکنند.هر کشور نرخ بهره تعین شده خود را دارد که در قسمت های بعدی روی این موضوع بحث خواهیم کرد. در این ها یک سطح قضاوتی وجود دارد که نرخ بهره بیشتر دارای خطر (Risk)  بیشتر است. کشورهاییکه از توانایی کمتری برای پرداخت وام های خود برخوردار اند باید نرخ بهره بیشتری بپردازد تا سرمایه گذاران بیشتری را به برگه های قرضه خود جذب کند. 

ویژگی های اصلی برگه های قرضه قرار ذیل اند.

  • زمان سررسید برگه های قرضه بین سه ماه تا سی سال متغیر است.
  • نرخ بهره ممکن است برای تمام دوره یکسان باشد و یا شاید نرخ متغیری برای شاخص متغیری مانند تورم در نظر گرفته شود.

مهمترین اوراق قرضه به اساس کشورها

  • ایالات متحده آمریکا: صورت حسابهای  خزانه (کمتر از یک سال), اسناد خزانه ( دو تا ده سال),اوراق خزانه ( سی سال), اوراق تورمی خزانه -  اوراق تضمین شده ( به اساس تورم).
  • آلمان: Bubill, Bundesschatzanweisungen  (دو سال), Bundesobligationen ( پنج سال), Bundesanleihen (ده تا سی سال).
  • بریتانیا: Conventional Gilts, index-linked gilts, double-dated gilts, Undated gilts gilt strips.
  • کانادا: اوراق قرضه کانادا ( نرخ بهره ثابت), اوراق با نرخ واقعی ( بر اساس شاخص تورم), اوراق ذخیره کانادا, اوراق ذخیره آنتاریو(Ontario) , اوراق ذخیره ساسکیچوان(Saskatchewan).
  • فرانسه: Bon du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté  (تا یک سال), BTAN ( یک تا شش سال), Obligations assimilables du Trésor  (هفت تا پنجاه سال), TEC10 OAT ( نرخ متغیر تا ده سال), OATi  ( به اساس شاخص), OAT€i  ( به اساس نرخ تورم یورو).
  • اسپانیا: Letras Treasury  (کمتر از یکسال), Bonos del Estado  (دو تا پنج سال), Obligaciones del Estado  (بالای پنج سال).
  • ایتالیا: BOT ( تا یکسال), Certificate Treasury zero -coupon  ( تا دوسال), Treasury Bonds( پنج تا سی سال), Certificate Treasury Credit (با نرخ متغیر تا ده سال), BTPi (به اساس نرخ تورم).

به زودی شاهد اوراق قرضه و نرخ های شان برای فهمیدن مفهوم و اثرگذاری شان روی جریان حرکت یک دولت و یا جامعه خواهیم بود. 

تا بعد...

Alessandro FatichiAbout the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160