خدا شناسی

Posted on at


 

  قسمت دوم                                                           

خدا است و دیدن خدا چشم بصیرت میخواهد که در نزد بعضی ها وجود ندارد. خــــدای بــــــزرگ دانش اش بی حســـاب و بخشش اش بی انـــــــــــــــــــــــــــدازه است

 همه از خدا میگویند مخصوصا مسلمانان متیقن هستند که خدا را میپرستند و از اوامر او پیروی کرده و به ایمان دارند و طبق گفته های قران پاک و  آیات متبرکه و احادیث که آمده است برای رهنمایی این گروه یکتا پرست

 اما هر کس نظر به مفکوره که دارد با دیدگاه های متفاوت او را انجام میدهد بعضی ها از اصول و مقررات شریعت پیروی کرده و میگویند که این بهترین راه رسیدن به بهشت و رضایت خدا را بدست آوردن است

بعضی ها از طریق ذکر ،حلقه و تلقین به پیش رفته و به این باور هستند که این راه مختصر تر است به نزدیک شدن به خدا، اما بعضی های هستند که تا به آخر آن از هر امر اطاعت کرده و این اوامر را منشع اصلی زندگی خود قرار میدهد  نهایت پرهیز گاری بوده واز اعمال نهی جلوگیری مینمایند و هر حرکت و هر جز از زندگی او طبق دستورات خداوند عمل کرده،و به کار های نهی دست نزده همیشه در هر حال خدا را حاضر میبیند

اما یکی خدا را در هرحال دیدن است یکی هم همیشه خدا گفتن است مـــوضـــوع مهـــــم در اینجا خــــــــدا شناختن است و به چه نــــوع بایــــد این شیوه را طی کــــــرد تا خــــــــدا را به صورت درست اش شناخت که او را با خـــــــود شناختن بیـــــــــان کــــــــرده حــــــال میـــــــایــــم تا بــــــــدانیــــم که خــــــود شنـــاختن چیست

خود شناختن یعنی نفس خود را شناختن و فعل های وابسته به آن است آن افعال را  دانستن و مشخص کردن و با هر فعل که ما را وادار به انجام دادن آن میکند از او حذر نمودن است

ابلیس که در عالم نفس فرمانروایی میکند با او مشاجره نمودن او را از هر نوع فعالیتش محکوم کردن است  و دل را که میگویند جایگاه حق است بسوی او رجوع کردن با او پیوستن و همیشه در این تفکربودن از راه های خود شناسی است 

در این راه باید به دل کاملا گوش داده شود بعد از فکر و نیروی دانش کار گرفته شود

آهسته آهسته همان افعال را جز از کردار و رفتار خود قرار بدهیم که بعد از عملی نمودن آن منطق ما را وادار به این میکند تا بیشتر بیندیشیم تا به بالاتر از این راه بیابیم به همین طریق میتوانیم روزی به جایگاه که میخواهیم خود را برسانیم البته کوشش ، کمک خواستن، پرهیزگاری و توکل ما را میتواند به هدف که داریم برساندAbout the author

160