پرنده ها در هواي سرد

Posted on at


      پرنده ها در هوای سرد


در هواي سرد و سرماي كشنده واقعا پرنده ها چكار ميكنند تا خود را گرم نگهدارند و ما انها را در همه .قت و حالات در گرمي وسردي و در برف و باران و حتي در بادهاي شديد انها را ميبينم كه در هر جايكه دلشان بخواهد پرواز ميكند و اين بخاطري است كه طبع انها در هر شرايط محيطي سازگار است و از طرفي انها هوشيار و زيرك هستند در هر شرايط اقليمي ميتوانند خود را وقف بدهند و از طرفي پرنده ها در هنگام پرواز پرهاي خود را پف ميكنند كه اين باعث كيشود كه سريع پرواز كنند اما چه باعث كيشود كه انها خود را در گرمي و سردي وفق بدهند و خود را در سرما و گرما محافظت نمايند چنانچه بسياري از پرنده ها در موقع خواب سر خود را در زير بالهاي خود قرار ميدهند و گرماي مفس شان انها را گرم نگهميدارد و اين باعث ميشود كه خوب به خواب برود ند و يكي از علت ديگر انست كه پرهاي شان محافظ شان است و مانندي لباس انها را گرم و سرد نگهميدارد و از صدمات خارجي انان رامجافظت مينمايند و بعضي از اين پرنده گان كه نسبتا اهلي هستند و همراي انسان ها زنده گي مينمايند و از بعضي پرنده گان پر هاي شانچرب است كه ميتوانند خوب در اب شنا كنند واين چربي پرها باعث محافضت پوست پرنده ها از سرما و گرماي كشنده ميگردد و چون سهپري وجود انان نگهداري مي كند اين پرندها در همه جاها زندهگي ميكنن به طور مثال پرندهگان بزرگ چ.ن عقاب ها در بلند ترين قله هاي كوه ها زنده گي ميكنند و بعضي شان در بالاي درختان و در جنگلات  زنده گي ميكنند .و بعضي شان در كناره هاي درپا ها و بحيره ها و سواحل بحر هاي بزرگ و بعضي ديگ شان در پهنه اي و دامنه هاي كوه ها و سخره ها بطور انفرادي وپا به طور دسته جمعي زنده گي مي نمايند و نوع ديگر شان با انسانان خ.ي و عادت گرفته و در محيط پر از سر و صدا به طور اجتماعي و در خدمت انسان ها بوده و زنده گاني خود را سپهري مي نمايند و همواره انسان ها از گوشت و تخم شان بهره مند ميشوند


با تشکر


احمد سعیدAbout the author

160