زنده گی انسان در اوائل پیدایش و در عصر

Posted on at


هزاران سال قبل تمام انسان ها در غار ها و در بین کوه ها زنده گی میکردند .به دلیل اینکه از آب و هوای سرد و گرم خود را محافظت کنند به غار ها هجوم بی بردند چون انها زنده گی ابتدایی داشتند و قادر به ساختن خانه ها نبودند. درآب و هوای سرد برای گرم کردن خودآتش روشن می کردند که از طریق جرقه های دو سنگ صورت میگرفت .و در آب و هوای گرم آنها به مغاره ها و کوه های که نزدیک دریا ها و ابحار بود پناه می بردند.


در حقیقت آنها در مکان های طبیعی زنده گی می کردند و ساخت دست انسان ها نبود . و برای پوشیدن جان خود از برگ درختان و پوست حیوانات استفاده می کردند . چنانچه لباس زمستانی آنها پوست حیوانات بود و لباس تابستانی آنها برگ درختان بود و باید ذکر کرد  که آنها هیچ وسیله ی برای راحتی نداشتند .و همیشه از وسایل طبیعی استفاده می کردند . به دلیل اینکه هیچ لوازمی در غار نداشتند حتی برای پوشاندن سطح غار از سبزه برگ و پوست حیوانات استفاده می کردند . و برای تزئین غار به روی دیوار عکس های را رسامی می کردند. و اما آنها نمی توانستند خود را از خطر حیوانات وحشی محافظت کنند زیرا در آب و هوای سرد بسیاری از حیوانات به غار هجوم می بردند و باعث می شدکه به انسانها حمله کنند.


 


و امروزه بسیاری از خانه های را ما میسازیم که ساخت چوب خشت همراه با پول هنگفت و زیاد است. و باید گفت که خانه ها پناه گاه بسیار خوبی برای انسان ها از خطرات حیوانات وحشی است به دلیل اینکه دارای پنجره ها ،دروازه ها و بسیاری از چیز های دیگری است که نمی گذارد که حیوانات وارد خانه شود و همچنان در آب و هوای سرد و گرم از وسائل تخنیکی استفاده می کنیم .


و باید گفت که خانه ها ساخت دست بشریت است و مکان های طبیعی نیست و برای تزئین آن از بسیاری تصویر های طبیعی و وسائل زینتی استفاده می کنیم و از صد ها نوع وسیله دیگر برای راحت بودن استفاده می کنیم که این ها همه قیمت زیاد دارند .ولی این ها همه یک مضمون و اتراع دیگر است .


و این فرق بزرگ بین خانه های مدرن و غار های طبیعی است. 

About the author

160