خسته ام

Posted on atخدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم


همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران 
ولــــــــــــــــی 
... ... ... ...
آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــت
مـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد ...


تـــو را دوست می دارم 


چه فـرقی مى کند که چـــــــــــــــرا ؟


یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت 


یـا چطـور شـد که


چه فـــــــــــــــرقی می کـند ؟


وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــاور کنـى 


که نمـى کـــــــــنى 


و من بــایـد فـرامـــــــــوش کــنم 


کـه نمـــــى کـــــنم "حوا "که میشوی بعضی ها "هوا" برشان میدارد که" آدمند"About the author

Afwebco

I am A Young Web Developer I Have A keen Interest In The Field Of Web Design ,Linux,Configuration Of Linux Server and..I am Familiar With The Programming Language Such As C#, ,JAVA,PHP,HTML,CSS3. You Can Join Me In Facebook : https://www.facebook.com/N4B3L4M3R3:
https://www.facebook.com/Afwebco
https://www.Youtube.com/user/Afwebco:
https://www.twitter.com/Afwebco

Subscribe 0
160