مدیریت

Posted on at


مدیریت یک بخش عمده مهم و اساسی را در رسانه  سازمان و حتی در یک فامیل چند نفری را تشکیل میدهد

در رسانه ها مخصوص در خبر که بخش مهم و اساسی نه تنها در یک تلویزیون بلکه تمامی رسانه ها چی چاپی و چی تصویری و صوتی را تشکیل میدهد مدیریت کارا و درست یک موضوع خیلی ها موثر در موفقیت بخش خبر میباشد.

مدیربخش خبر در جلسه یی روزانه باید اشتراک داشته باشد وموضوعات را نظر به پالسی رسانه خود انتخاب کند و بحث روی سرویس خبری بیست و چهار ساعت گذشته نیز توسط مدیر خبریک رسانه صورت میگیرد.

هر مدير رسانه و مخصوص مدیر بخش خبر براي دستيابي و کاميابي به اهداف و موفقیت رسانه یی خویش ناچار است هم دانش مديريت را بداند ، هم ارتباطات ودانش پيرامون رسانه ها را فرابگيرد و هم تفاوت هاي ذاتي رسانه ها را بداند.

يعني به نوعي از فلسفه رسانه هاآگاه باشد. در اين صورت مي تواند در محيط متلاطم و بسيار متغير ومتحول رسانه اي؛ هدف هاي سازماني را تأمين نمايد و رسانه را بسوی موفقیت سوق بدهد . در غير اين صورت هدف ها دور از دسترس و يا به سختي به ثمر خواهد رسيد.

موفقیت بخش خبر تنها مربوط مدیر خبر نیست بلکه تمام اعضای بخش خبر در ان نقش دارند اما نقش عمده و اساسی مربوط به مدیر است زیرا مدیر است که باید اعضای تیم را انتخاب کند و میان شان وظایف و مسولیت ها را تقسیم کند

در هنگام انتخاب و نشر خبر نیز مدیر بخش خبر نقش مهم و اساسی را دارد چون هر نوع موضوع که بحث بر انگیز باشد ویا ویراستار برای نشر ان متردد باشد از مدیر مشوره میگیرد چون پالیسی یک رسانه را از همه بهتر مدیر میداند.

 

 

 

 زحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

160