آفتاب

Posted on at


آفتاب                                                           


بلی . آفرينش افتاب يكي از جمله اي نشآنه هاي بس اعظيم خلقت خداوند معتال است چنآنچه خداوند جهان هيتي راو نظم كائینات رابه ترتيب معين در شش روز افريد که هيچ نقص در آن ديده و پيدا نميشود .بلي يكي از جمله خلقت هاي خارالعاده خداوند پيدايش افتاب و پا ستاره اتشين است كه تا كنون بشر با آن همه تفكر و تحقيقات در چندين هزار فاصله هاي آن هم پيش رفته نتوآنسته كه پيش برود وقتي در هنگام شب در ايمان صاف و ابي نگاه ميكنم پرده اي از زيباي آبي را كه ب ا نگين هاي درخشآن تزئين شده مي بينم كه ها كدام زيباي خواص خود را دارند ولي از طرف روز در اسمان صاف و ابي اين زيباي ها را ديده نميتوآنم چرا‌‌؟ البته همه ما ميدآنيم روشناي بيش از حد افتاب است اين زيباي از نظر ما پنهان است .خداوند : زيباي هاي ديگر طعبيت را از طرف روز بما آشكار ميسازد و ما ميتوآنيم اه كارهاي روز مره خود مصروف شويم و ميتوآنيم زييباي هاي طعبيت را نظاره نمايم ولي اين را بايد بدآنيم هر چيز كه خداوند خلق كرده بدون حكمت نيست مثلا گرماي آفتاب بر علاوه گرم نگهداشتن كره زمين در رشد و نموي نباتات و گياهآن چقدر موثر است چرا كه گرماي آفتاب داراي ويتامين بس بزرگ يعني ويتامين دي است و در بعضي از ممالك جهان كه اب و هواي بارانی دارند و افتاب به ندرت گرمي خود را براي آنها ارزاني ميكند در روز آفتابي همه از خآنه هاي شآن بيرون ميشوند و يا در كناره هاي درياها و سواحل بدن خود را آفتاب ميدهند چرا كه عدم اين ويتامين باعث كجي اسخوآنها و باعث لكه هاي قهوه اي در صورت و جلد ميشود .و اگر شما ديده باشيد فضآنوردآن لباس هاي ضخيم مي پوشند هنگاميكه به كره ماه بروند چونكه در آنجا گرماي خوش ايند افتاب نيست كه تشعشوع داشته باشد بلكه ذرات از افتاب پخش ميشود كه آنرا اشعه ما وراي بنفش كه بسيار مضر است نيگويند .ولي از چه شاخته شده در اثر تحقيقات دانشمندان و از روي تخمين آنها به اين نتيجه رسيده آند كه ستاره افتاب از آنواع گازات مشتعل شده و گداخته ساخته شده كه در هر ثآنيه گازات مشتعل شده را به اطراف خود فورآن ميدهد و پرتاب ميكند كه همين باعث روشنايي بيش از حد آن ميشود ولي بايد گفت كه اين يگ تخمين و فرضيه است نه حقيقت .پايان.


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160