قصه گویی

Posted on at


داستان به راستی یک کلمه ی پر معنا می باشد .
بدین معنی که فکر و ذهن کودک را به این سو وآن سو سوق می دهد که در نهایت باعث پیشرفت کودک میشود.
وقتی داستانی را برای کودکی باز گو ویا بیان میکنیم در اصل داریم برای او شخصیت های خوب و بد را مشخص میسازیم.
انگیز کودک را نمایان میکنیم یعنی شخصیت خوب داستان را پرورش میدهیم وشخصیت بد را نابود.داستان میزان اطلاعات را افزایش میدهد و یک نوع تجربه میباشد که در قران کریم از آن یاد شده است.
از سوی دیگر داستان دربین بزرگان علم و دانش هم جا باز کرده است به عنوان مثال میتوان افلاطون را نام برد.
فواید قصه گویی:
1)سرگرمی:یعنی جلوگیری از کارهای بیهوده (کودک به جای این که رفته تیله بازی کند میتواند در کنار مادر یا بزرگتر خود به شنیدن داستان و قصه بپردازد,این خود یک نوع کار مفید است که کودک انجام داده.)
2)گسترش تجربه و اطلاعات :یکی دیگر از فواید قصه گویی بالا بردن میزان اطلاعات واستفاده از تجارب دیگران میباشد.(ما میتوانیم به جای اینکه هر کاری را انجام داده تا تجربه حاصل کنیم حال چه مفید وچه مضر ,میتوانیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم)
3)گسترش و تربیت توانای تفکر وتخیل و تمرکز حواس:داستان در تمرکز کودک نقش مهمی را ایفا میکند.(با داستان گفتن خود ما باعث تقویت قدرت بیان کودک میشویم چون کودک بنابر عاطفه کودکی مشتاق شنیدن قصه است وبا دقت کامل به نوع بیان قصه توجه میکند تا خود آن را بازگو کند.)
About the author

160