مزایا و اضرار رسانه های جمعی

Posted on at


رسانه های جمعی شامل تلویزیون ها، رادیو ها ،مجله، اخبار ،انترنت، شبکه ها و.....است که ما را از اوضاع یک ملت ،یک کشور یک جامعه و بالاخره از اوضاع جهان با خبر می کند . و یک منبع بسیار عالی  برای گرفتن علم و دانش، معلومات و پیداکردن راهکار ها برای اهداف ما است . و همچنان رسانه های جمعی بخش اساسی یک جامعه را تشکیل میدهد .از طریق رسانه های جمعی یسیاری از برنامه های معلوماتی برای کودکان و شاگردان آماده می گردد .و بسیاری از مزایای دیگری دارد مانند:سرگرمی برای اطفال و بزرگان ،تهیه برنامه های آموزشی ، و همچنان تهیه اخبار برای خبر شدن از اوضاع جهان و یک و یک منطقه . که همگی در تعلیم و تربیه یک شخص تاپیر همه جانبه داردو از طریق آن مطلوبیت و جذابیت بعضی از موضوعات را دریافت می کنیم.


رسانه های جمعی در بخش های مختلف سیاسی،فرهنگی، اقتصادی، هنری ،خبری ،اجتماعی کار می کند . که در بهبود اوضاع یک کشور نقش سازنده را ایفا می کند . و از طریق رسانه های امروزه بسیاری از اشخاص سیاسی،علما،و روحانیون صحبت می کنند و نظریات خود را برای بهبود جامعه و رهنمایی برای اشخاص جامعه می گویند. و یکی از دلیل های خوب پیشرفت در یک جامعه همین استفاده از رهنمایی رسانه های جمعی است.

رسانه های جمعی بر علاوه این همه خوبی ها بعضی از اضرار را نیز دارند که توسط آن مردم یک جامعه را به راه های غیر قانونی میکشانند که این همه از طریق تلویزیون و پخش فیلم ،ها تصاویر، و عکس های مبتذل صورت می گیرد . البته بعضی از علما با دادن رهنمایی غلط اینکه پیشرفت در جامعه انسان را از دین  اسلام غافل می کند باعث می شود که امنیت یک ملت رااخلال کنند. و این وظیفه دولت است که بالای رسانه های جمعی کنترول داشته  و از پخش این نوع چیز ها رسانه ها را منع کرده تا بالاخره رسانه های جمعی نیز در پیشرفت جامعه موثر باشد.


 


 About the author

160